لینک مشاهده کامل این وبینار:

https://drive.iust.ac.ir/index.php/s/7ZZ7oNPBfA58FCz