لینک مشاهده کامل این وبینار در فضای Adobe Connect :

https://vroom.shirazu.ac.ir/phmk8uhcstrg/