چندرسانه‌ای

background

فیلم وبینار برگزار شده اثرات فضا الکترونی: نگرشی نوین بر شیمی آلی

سه شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸
با حضور: پروفسور محمدعلی زلفی گل

ویدئوها


سمینارهای شیمی آلی


سمینارهای شیمی تجزیه


سمینارهای شیمی فیزیک


سمینارهای شیمی معدنی


سمینارهای الکتروشیمی


سمینارهای شیمی و محیط زیست


کنگره های شیمی


سمینارهای شیمی کاربردی


سمینارهای کمومتریکس


سمینارهای زئولیت


سمینارهای آموزش شیمی


سمینارهای کاتالیست


جلسات انجمن شیمی