خلاصه مقالات یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
زمان برگزاری:۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹
رئیس کنفرانس: جناب آقای دکتر شهرام عروف زاد
دبیر کنفرانس: جناب آقای دکتر سیدمحسن موسوی
دبیر علمی سمینار: سرکارخانم دکتر مهشید گلستانه
دبیر اجرایی سمینار: سرکارخانم دکتر زکیه اکرمی

خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری: ۹-۸ آبان ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکترناصر گودرزی
دبیر اجرایی سمینار: دکتر منصور عرب چم جنگلی

خلاصه مقالات دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۳۰ بهمن ماه الی ۱ اسفند ۱۳۹۸
رئیس کنفرانس: دکتر عزیزاله حبیبی
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر روزبه جواد کلباسی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر علیرضا حریفی مود

خلاصه مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: ۲۹ الی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکترمرتضی واحدپور
دبیر اجرایی سمینار:جناب آقای دکتر حامد بهرامی

خلاصه مقالات نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اراک
زمان برگزاری:۱۲ و ۱۳ شهریور ماه۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر جواد ذوالقرنین
دبیر اجرایی سمینار: جناب آقای دکتر علیرضا خدابخشی

خلاصه مقالات بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اراک
زمان برگزاری:۶ و ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: سرکار خانم دکتر مژگان زنده دل
دبیر اجرایی سمینار: جناب آقای دکتر حمید خانمحمدی

خلاصه مقالات بیست و ششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و ششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری:۵-۳ شهریور ماه ۱۳۹۸
دبیر: جناب آقای دکتر علیرضا اصغری
دبیر علمی سمینار: سرکار خانم دکتر مریم رجبی
دبیر اجرایی سمینار: جناب آقای دکتر مهدی بهزاد

خلاصه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری:۳۰ مرداد تا ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
رئیس همایش: جناب آقای دکتر حب نقی
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر نادر نوروزی پسیان
دبیر اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر قاسم مرندی

خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری: ۱-۳ مرداد ۱۳۹۸
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر سید علی حسینی
دبیر اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر حبیب مهری زاده

خلاصه مقالات بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زمان برگزاری: ۱۵ تا ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر علمی کنفرانس: دکتر جابر جهان بین سردرودی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر رحمان سلامت آهنگری

خلاصه مقالات اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: ۱۱ و ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر: جناب آقای پروفسور علی رمضانی
دبیر علمی: جناب آقای دکتر محمد علی رضوانی
دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر سید جمال طباطبایی رضایی

خلاصه مقالات سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه بوعلی سینا-همدان
زمان برگزاری: ۶-۷ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر : جناب آقای دکتر جواد صاین