جهت دریافت تقویم سمینارهای انجمن شیمی ایران اینجا را کلیک نمایید.

 

عنوان سمینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیرسمینار

URL

در سال ۱۳۹۷

بیستمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران ۲۸-۲۶ تیر ۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد دکتر حسین عشقی برگزار گردید
سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران سال ۹۷ دانشگاه بوعلی سینا همدان دکتر جواد صاین

Website: www.conf.isc.gov.ir/chem3

E-mails:  iacs3@basu.ac.ir

telegram:  https://t.me/iacs3

در سال ۱۳۹۸

چهارمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران سال ۹۸ دانشگاه ارومیه ---- متعاقبا اعلام خواهد شد

در سال ۹۹۱۳

پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه خوارزمی ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و سومین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد