کمیته شیمی کاربردی

تقویم سمینار

جهت دریافت تقویم سمینارهای انجمن شیمی ایران اینجا را کلیک نمایید.

 

عنوان سمینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیرسمینار

URL

در سال ۱۳۹۷

بیستمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران ۲۸-۲۶ تیر ۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد دکتر حسین عشقی برگزار گردید
سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران سال ۹۷ دانشگاه بوعلی سینا همدان دکتر جواد صاین

Website: www.conf.isc.gov.ir/chem3

E-mails:  iacs3@basu.ac.ir

telegram:  https://t.me/iacs3

در سال ۱۳۹۸

چهارمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران سال ۹۸ دانشگاه ارومیه ---- متعاقبا اعلام خواهد شد

در سال ۹۹۱۳

پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه خوارزمی ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و سومین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد