کمیته شیمی تجزیه

تقویم سمینار

 

جهت دریافت تقویم سمینارهای انجمن شیمی ایران اینجا را کلیک نمایید.

 

عنوان سمینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیرسمینار

URL

در سال ۱۳۹۷

بیستمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران ۲۸-۲۶ تیر ۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد دکتر حسین عشقی برگزار گردید
بیست وپنجمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران ۱۴-۱۲ شهریور ۹۷ دانشگاه تبریز دکتر عبدالحسین ناصری

Website:

http://isac25.tabrizu.ac.ir  

telegram: https://t.me/ISAC25_Tabriz

E-mails:   isac25@tabrizu.ac.ir

isac25.tabrizu@gmail.com

در سال ۱۳۹۸

بیست وششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
تابستان ۹۸
دانشگاه سمنان
دکتر علیرضا اصغری
متعاقبا اعلام خواهد شد

در سال ۹۹۱۳

بیست و سومین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست وهفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه ایلام ---- متعاقبا اعلام خواهد شد