اعلام برنامه زمانبندی سومین مدرسه کمومتریکس

۱۲ الی ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹
دانشگاه صنعتی شریف به صورت مجازی