معرفی چهره ماندگارکشورسرکارخانم پروفسور افسانه صفوی درکتاب عربی هفتم

کتاب عربی هفتم، درس سوم، صفحه ٢١

معرفی چهره ماندگار  کشور و گل سر سبد شیمی ایران خانم پروفسور افسانه صفوی که در سپهر علم ایران و جهان همچون خورشیدی می درخشند. این اقدام شایسته را قدر می دانیم و می ستاییم. تعداد قابل توجهی از دانش آموختگان و شاگردان این بانوی فرهیخته و کم نظیر کشورمان، اکنون دانشمندان برجسته بین المللی شیمی ایران هستند.