کسب امتیاز کامل +A توسط انجمن شیمی از کمیسیون انجمنهای علمی