کتاب فوق را استادان محترم دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینای همدان جناب آقایان دکتر مظاهر احمدی، پروفسور عباس افخمی و خانم پروفسور طیبه مدرکیان تدوین نموده اند که توسط انتشارات معتبر بین المللی الزویر منتشر گردید. انجمن شیمی ایران بر خود فرض می داند که تلاش شما شیمیدانهای گرامی و برجسته را قدر  بداند. « تلاشتان را قدر می دانیم و می ستاییم"  تبریک و دست مریزاد ".

https://www.elsevier.com/books/magnetic-nanomaterials-in-analytical-chemistry/afkhami/978-0-12-822131-0