تالیف کتاب Magnetic Nanomaterials in Analytical Chemistry
توسط شیمیدانان دانشگاه بوعلی سینا

 

کتاب فوق را استادان محترم دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینای همدان جناب آقایان دکتر مظاهر احمدی، پروفسور عباس افخمی و خانم پروفسور طیبه مدرکیان تدوین نموده اند که توسط انتشارات معتبر بین المللی الزویر منتشر گردید. انجمن شیمی ایران بر خود فرض می داند که تلاش شما شیمیدانهای گرامی و برجسته را قدر  بداند. « تلاشتان را قدر می دانیم و می ستاییم"  تبریک و دست مریزاد ".

https://www.elsevier.com/books/magnetic-nanomaterials-in-analytical-chemistry/afkhami/978-0-12-822131-0