مهم ترین افتخار علمی در رزومه ی ابداع کننده ترکیه ای تبارِ واکسن کرونا تا به امروز ، جایزه علمی مصطفی(ص) بوده که در ایران موفق به کسب آن شده است.

این می تواند نشانه ای از ارزشمندی و قابل اعتماد و اتکا بودن این رویداد و جایزه علمی در ایران باشد.