برگزاری مراسم ختم مجازی مرحوم جناب آقای دکتر هادی بهزادی در ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹

 

برگزاری مراسم ختم مجازی مرحوم جناب آقای دکتر هادی بهزادی استاد دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی در ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹