انتخاب پژوهشگران جوان علوم پایه کشور در سال ۱۳۹۹

 

انتخاب شایسته جناب آقایان   دکتر فرهاد پناهی   و   دکتر حمیدرضا شهسواری  ، اعضای محترم هیات علمی دانشگاه های شیراز و تحصیلات تکمیلی در علوم پایه و شیمیدانهای برجسته کشورمان را، به عنوان پژوهشگران جوان علوم پایه کشور در سال ۱۳۹۹، توسط فرهنگستان علوم کشور و کسب جایزه ابوریحان بیرونی را صمیمانه خدمت این عزیزان تبریک عرض نموده و تلاش علمی شما را می ستاییم.

هیات مدیره انجمن شیمی ایران

 

 

کارنامک علمی جناب آقای دکتر فرهاد پناهی عضو محترم هیات علمی دانشگاه های شیراز و شیمیدان برجسته کشورمان که به عنوان پژوهشگران جوان علوم پایه کشور در سال ۱۳۹۹، توسط فرهنگستان علوم کشور و کسب جایزه ابوریحان بیرونی انتخاب شده اند را صمیمانه خدمت ایشان، خانواده گرامی و دانشگاهیان فرهیخته دانشگاه افتخار آفرین شیراز تبریک عرض نموده و تلاش علمی این شیمیدان جوان، آینده دار و آینده ساز کشورمان را می ستاییم.

رزومه فارسی

کارنامه علمی کامل جناب آقای دکتر فرهاد پناهی عضو محترم هیات علمی دانشگاه شیراز و شیمیدان برجسته کشورمان که به عنوان پژوهشگران جوان علوم پایه کشور در سال ۱۳۹۹، توسط فرهنگستان علوم کشور و کسب جایزه ابوریحان بیرونی

List of Publications+CV

 

کارنامک علمی جناب آقای دکتر حمیدرضا شهسواری عضو محترم هیات علمی دانشگاه های دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان و شیمیدان برجسته کشورمان که به عنوان پژوهشگران جوان علوم پایه کشور در سال ۱۳۹۹، توسط فرهنگستان علوم کشور و کسب جایزه ابوریحان بیرونی انتخاب شده اند را صمیمانه خدمت ایشان، خانواده گرامی و دانشگاهیان فرهیخته دانشگاه افتخار آفرین دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان تبریک عرض نموده و تلاش علمی این شیمیدان جوان، آینده دار و آینده ساز کشورمان را می ستاییم.

 

Hamid Reza Shahsavari_IASBS

رزومه فارسی

کارنامه علمی کامل جناب آقای دکتر حمیدرضا شهسواری عضو محترم هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان و شیمیدان برجسته کشورمان که به عنوان پژوهشگران جوان علوم پایه کشور در سال ۱۳۹۹، توسط فرهنگستان علوم کشور و کسب جایزه ابوریحان بیرونی

CV- Hamid Reza Shahsavari_IASBS_Iran

List of Publications+CV