اعلام کارگاه های آموزشی همزمان بابرگزاری دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران