کمیته کمومتریکس انجمن شیمی برگزارمیکند: 2nd Winter School of Chemometrics