کمیته شیمی و محیط زیست ایران

دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۹

 

لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته­ تخصصی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر طیبه مدرکیان ریاست کمیته بوعلی سینا - همدان
۲ دکتر یداله یمینی دبیر کمیته تربیت مدرس
۳ دکتر یعقوب صرافی عضو کمیته مازندران
۴ دکتر کمال امانی عضو کمیته کردستان
۵ دکترسعید  زکوی عضو کمیته تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
۶ دکتر علیرضا ختائی عضو کمیته تبریز
۷ دکتر محسن شیدائی عضو کمیته خوارزمی
۸ دکتر ناصر دلالی عضو کمیته زنجان
۹ دکتر سعید نوجوان عضو کمیته شهید بهشتی
۱۰ دکترعبدالواحد رحمانی عضو علی البدل هرمزگان
۱۱ دکتر شایسته دادفرنیا عضو علی البدل یزد