کمیته شیمی و محیط زیست ایران

اعضای کمیته

دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۹

 

لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته­ تخصصی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر طیبه مدرکیان ریاست کمیته بوعلی سینا - همدان
۲ دکتر یداله یمینی دبیر کمیته تربیت مدرس
۳ دکتر یعقوب صرافی عضو کمیته مازندران
۴ دکتر کمال امانی عضو کمیته کردستان
۵ دکترسعید  زکوی عضو کمیته تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
۶ دکتر علیرضا ختائی عضو کمیته تبریز
۷ دکتر محسن شیدائی عضو کمیته خوارزمی
۸ دکتر ناصر دلالی عضو کمیته زنجان
۹ دکتر سعید نوجوان عضو کمیته شهید بهشتی
۱۰ دکترعبدالواحد رحمانی عضو علی البدل هرمزگان
۱۱ دکتر شایسته دادفرنیا عضو علی البدل یزد

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته­ تخصصی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران :

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس
۱
دکتر یداله یمینی
دبیر کمیته
تربیت مدرس
۲
دکتر محمد حسن انتظاری
عضو کمیته
فردوسی مشهد
۳
دکتر عبدالخالق بردبار
عضو کمیته
اصفهان
۴
خانم دکتر شایسته دادفرنیا
عضو کمیته
یزد
۵
دکترعلی زینتی زاده
عضو کمیته
رازی کرمانشاه
۶
دکتر یعقوب صرافی
عضو کمیته
مازندران
۷
خانم دکتر طیبه مدرکیان
عضو کمیته
بوعلی سینا - همدان
۸
دکتر علیرضا محجوب
عضو کمیته
تربیت مدرس

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
خانم دکتر شایسته دادفرنیا
رئیس کمیته
یزد
۲
دکتر یداله یمینی
دبیرکمیته
تربیت مدرس
۳
دکتر محمد حسن انتظاری
عضو کمیته
فردوسی مشهد
۴
دکترعلی زینتی زاده
عضو کمیته
رازی کرمانشاه
۵
دکتر یعقوب صرافی
عضو کمیته
مازندران
۶
دکتر سهیل عابر
عضو کمیته
تبریز
۷
دکتر محمد سعید عبائی
عضو کمیته
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۸
خانم دکتر طیبه مدرکیان
عضو کمیته
بوعلی سینا - همدان
۹
دکتر محمدصدیق مرتضوی
عضو کمیته
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
خانم دکتر شایسته دادفرنیا
رئیس کمیته
یزد
۲
دکتر یداله یمینی
دبیرکمیته
تربیت مدرس
۳
دکتر محمد حسن انتظاری
عضو کمیته
فردوسی مشهد
۴
دکترعلی زینتی زاده
عضو کمیته
رازی کرمانشاه
۵
دکتر یعقوب صرافی
عضو کمیته
مازندران
۶
دکتر سهیل عابر
عضو کمیته
تبریز
۷
دکتر محمد سعید عبائی
عضو کمیته
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۸
خانم دکتر طیبه مدرکیان
عضو کمیته
بوعلی سینا - همدان
۹
دکتر محمدصدیق مرتضوی
عضو کمیته
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
خانم دکتر شایسته دادفرنیا
رئیس کمیته
یزد
۲
دکتر یداله یمینی
دبیرکمیته
تربیت مدرس
۳
دکتر اسماعیل رضایی سرشت
عضو کمیته
حکیم سبزواری
۴
دکتر ذوالفقار رضوانی
عضو کمیته
شهید مدنی آذربایجان
۵
دکتر محمد سراجی
عضو کمیته
صنعتی اصفهان
۶
دکتر یعقوب صرافی
عضو کمیته
مازندران
۷
خانم دکتر طیبه مدرکیان
عضو کمیته
بوعلی سینا - همدان
۸
خانم دکتر رویا مهین پور
عضو کمیته
کاشان
۹
دکتر محمدصدیق مرتضوی
عضو کمیته
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان