لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته­ تخصصی زئولیت انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر مسعود میرزائی ریاست کمیته فردوسی مشهد
۲ دکتر مژگان زنده دل دبیر کمیته اراک
۳ دکتر مجید پورمقدم عضو کمیته وزارت صنایع و معادن
۴ دکتر بهرام قنبری عضو کمیته صنعتی شریف
۵ دکتر کامران اخباری عضو کمیته تهران
۶ دکتر معصومه خاتمیان اسکوئی عضو کمیته تبریز
۷ دکتر شبنم سهراب نژاد عضو کمیته گیلان
۸ دکتر مهدی میرزائی عضو کمیته صنعتی شاهرود
۹ دکتر علی اکبر طرلانی عضو کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران