اولین دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۷

 

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

دکتر مژگان زنده دل ریاست کمیته اراک
دکتر کامران اخباری عضو کمیته تهران
دکتر آزاده تجردی عضو کمیته علم و صنعت
دکتر مجید پورمقدم عضو کمیته وزارت صنایع و معادن
دکتر معصومه خاتمیان عضو کمیته تبریز
دکتر شبنم سهراب نژاد عضو کمیته گیلان
دکتر بهرام قنبری عضو کمیته صنعتی شریف