ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱ اولین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران دانشگاه امیر کبیر ۱۳۸۷ -----
۲ دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۹ -----
۳ سومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران دانشگاه اراک ۱۳۹۱ -----
۴ کنفرانس ملی زئولیت ایران دانشگاه علم و صنعت ۱۳۹۴ -----
۵ چهارمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان ۱-۲ شهریور  ۱۳۹۶ دکتر مژگان زنده دل