درخواست پست مجدد

درخواست پست مجدد

توجه:

در صورت وجود هر گونه نقص در نشانی پستی و برگشت کارت یا گواهی عضویت، پرداخت هزینه پست الزامی است .

"لطفا قبل از واریز وجه فوق با انجمن شیمی ایران هماهنگی نمایید."

در صورت هر گونه ابهام با دبیرخانه انجمن شیمی تماس حاصل فرمایید:    02188808066

دبیرخانه انجمن شیمی ایران