دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی حیدر پاکیاری

ریاست کمیته

شیراز

۲

دکتر حسن به نژاد

دبیر کمیته

تهران

۳

دکتر غلامعباس پارسافر

عضو کمیته

صنعتی شریف

۴

دکتر محسن تفضلی

عضو کمیته

صنعتی شریف

۵

دکتر عباسعلی رستمی

عضو کمیته

مازندران

۶ دکتر حسن سبزیان عضو کمیته اصفهان

۷

دکتر علی مقاری

عضو کمیته

تهران

۸

دکتر ولی اله میرخانی

عضو کمیته

اصفهان