دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر غلامرضا اسلامپور

ریاست کمیته

خوارزمی

۲

دکتر عباسعلی رستمی

دبیر کمیته

مازندران

۳ دکتر حسین اسلامی عضو کمیته خلیج فارس
۴ دکتر مهرداد بامداد عضو کمیته شهید چمران اهواز -----
۵ دکتر غلامعباس پارسافر عضو کمیته صنعتی شریف
۶ دکتر سیف اله جلیلی

عضو کمیته

خواجه نصیرالدین طوسی

۷ دکتر حسن سبزیان عضو کمیته اصفهان

۸

دکتر سعید عزیزیان

عضو کمیته

بوعلی سینا-همدان