لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته تخصصی شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران :

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر سیف اله جلیلی

ریاست کمیته

خواجه نصیرالدین طوسی

۲

دکتر غلامرضا اسلامپور

دبیر کمیته

خوارزمی

۳

دکتر افشین شفیعی

عضو کمیته

صنعتی شریف

۴

دکتر شانت شهبازیان

عضو کمیته

شهید بهشتی

۵

دکتر رحمت صادقی

عضو کمیته

کردستان

۶

دکتر سعید عزیزیان

عضو کمیته

بوعلی سینا-همدان

۷

دکتر مسعود همدانیان

عضو کمیته

کاشان

۸

دکتر سعید یگانگی

عضو کمیته

مازندران