دبیران سمینارهای شیمی فیزیک انجمن شیمی

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه مازندران ۱۸-۱۹ خرداد ۱۳۷۰ دکتر مسعود حسن پور -----
۲ دومین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه اصفهان ۷-۹ شهریور ۱۳۷۴ دکتر اصغر زینی اصفهانی -----
۳ سومین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۲۲-۲۴ آبان ۱۳۷۵ دکتر سید فرامرز طیاری
۴ چهارمین سمینار شیمی فیزیک ایران پردیس دانشگاه تهران کیش اسفند ۱۳۷۹ دکتر حسین نقیبی
۵ پنجمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه خلیج فارس- بوشهر ۱۱-۱۳ بهمن ۱۳۸۰ دکترحسین اسلامی
۶ ششمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه ارومیه ۵-۷ شهریور ۱۳۸۱ دکتر هدایت راحمی -----
۷ هفتمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۸-۲۱ اسفند ۱۳۸۳ دکتر یوسف غایب
۸ هشتمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۳۰ آبان الی ۳ آذر ۱۳۸۴ دکتر محمد حسن انتظاری
۹ نهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه گیلان ۲۳-۲۵ خرداد ۱۳۸۵ دکتر علی قنادزاده
۱۰ دهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه اصفهان هتل آسمان ۳-۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ دکتر اصغرزینی اصفهانی -----
۱۱ یازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه محقق اردبیلی ۲۹ تیر الی ۱ مرداد ۱۳۸۷ دکترعزیز حبیبی
۱۲ دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه کردستان- سنندج ۲۹ تیر الی ۱ مرداد ۱۳۸۸ دکتر خالد عزیزی
۱۳ سیزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه صنعتی شیراز ۲۴-۲۶ فروردین ۱۳۸۹ دکتر محمد مهدی پاپری(علویان مهر)
۱۴ چهاردهمین سمینار شیمی فیزیک ایران پردیس دانشگاه تهران کیش ۶-۹ اسفند ۱۳۸۹ دکتر حسن به نژاد
۱۵ پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه تهران ۱۳-۱۶ شهریور ۱۳۹۱ دکتر علی مقاری
۱۶ شانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه مازندران ۷-۹ آبان ۱۳۹۲ دکتر سعید یگانگی
۱۷ هفدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ۲۹ مهر الی ۱ آبان ۱۳۹۳ دکتر سیف اله جلیلی
۱۸ هجدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه تهران کیش ۱۵-۱۸ اسفند ۱۳۹۴ دکتر علی مقاری
۱۹ نوزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه گیلان ۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۹۵ دکتر علی قنادزاده گیلانی
۲۰ بیستمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران دانشگاه اراک ۲۹-۳۱ مرداد ۱۳۹۶ دکتر علیرضا صلابت
۲۱ بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱۷ - ۱۵ شهریور ۹۷

دبیر علمی: دکتر جابر جهان بین

 

 

دبیر اجرایی: دکتر رحمان سلامت آهنگری

۲۲ بیست و دومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران دانشگاه زنجان ۳۱-۲۹ مرداد۹۸

دبیر علمی:

دکتر مرتضی واحدپور

 

 

دبیر اجرایی:

دکتر حامد بهرامی

۲۳

بیست و سومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران-مجازی

(کرونا ویروس)

دانشگاه شهید باهنر کرمان ۲۲ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰

دبیر: دکتر مریم دهستانی

دبیر علمی: دکتر وحید صاحب

دبیران اجرایی: دکتر سیدمحمدعلی حسینی و

دکتر عفت جمالی زاده

 

مدرسه تابستانی شیمی فیزیک انجمن شیمی

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱

نخستین مدرسه زمستانه شیمی فیزیک

(مجازی)

دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۷ و۲۸  تیرماه ۱۴۰۰ ----- -----