لیست اعضای منتخب اولین دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته تخصصی­ نفت و گاز و پتروشیمی انجمن شیمی ایران:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس
۱ دکتر علی نخعی پور ریاست کمیته فردوسی مشهد
 

۲

دکتر علی اکبر میران بیگی

دبیر کمیته

پژوهشگاه صنعت نفت

۳

دکتر زاهد احمدی

عضو کمیته

صنعتی امیرکبیر

۴

دکتر سهراب رحمانی

عضو کمیته

زنجان

۵

دکتر مصطفی فیضی

عضو کمیته

رازی کرمانشاه

۶

دکر علیرضا کریمی

عضو کمیته

اراک

۷

دکتر حسین مهدوی

عضو کمیته

تهران

 

۸

دکترسید رضا نبوی

عضو کمیته

مازندران