دانشمندان  ISI در شاخه شیمی

ردیف

نام اساتید

عکس

هیات علمی

۱

دکتر عبدالحسین روستائیان

 

دانشگاه آزاد اسلامی- بازنشسته

دانشگاه شهید بهشتی

گرایش شیمی آلی

 

۲

دکترسید حبیب فیروزآبادی

 

 

دانشگاه شیراز

گرایش شیمی آلی

 

۳

دکتر محمد رضا سعیدی

دانشگاه صنعتی شریف

گرایش شیمی آلی

 

۴

مرحوم دکتر نظام الدین دانشور

دانشگاه تبریز

گرایش شیمی کاربردی

 

۵

دکتر عیسی یاوری

دانشگاه تربیت مدرس

گرایش شیمی آلی

 

۶

دکتر نوروز ملکی

 

دانشگاه شیراز

گرایش شیمی تجزیه

بازنشسته

۷

مرحوم

دکتر حسین آقا بزرگ

 

 

دانشگاه خوارزمی

گرایش شیمی معدنی

 

۸

دکترعلی  پور جوادی

 

 

دانشگاه صنعتی شریف

گرایش شیمی آَلی

 

۹

دکتر هاشم شرقی

دانشگاه شیراز

گرایش شیمی آلی

 

۱۰

دکتر مجتبی شمسی پور

 

دانشگاه رازی کرمانشاه

گرایش شیمی تجزیه

 

۱۱

دکتر محمدمهدی خدائی

دانشگاه رازی کرمانشاه

گرایش شیمی آلی

 

۱۲

دکتر مینو دبیری

دانشگاه شهید بهشتی

گرایش شیمی آلی

 

۱۳

دکتر مجید ممهد هروی

دانشگاه الزهراء

گرایش شیمی آلی

 

۱۴

دکتر علی اکبرموسوی موحدی

 

 

 

دانشگاه تهران

گرایش بیوشیمی بیوفیزیک

 

۱۵

دکتر محمود تاج بخش

دانشگاه مازندران

گرایش شیمی آلی

۱۶

دکتر سید سیاوش مدائنی

دانشگاه رازی

دانشکده فنی مهندسی

 

۱۷

                                                 

دکتر شادپور ملک پور

دانشگاه صنعتی اصفهان

گرایش شیمی آلی

 

۱۸

دکتر ناصر ایرانپور

دانشگاه شیراز

گرایش شیمی آلی

 

۱۹

دکتر میر فضل ا... موسوی

 

دانشگاه تربیت مدرس

گرایش شیمی تجزیه

 

۲۰

دکتر افسانه صفوی

دانشگاه شیراز

گرایش شیمی تجزیه

 

۲۱

دکتر ملک طاهر مقصودلو

 

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گرایش شیمی آلی

 

۲۲

دکتر عبدالرضا حاجی پور

دانشگاه صنعتی اصفهان

گرایش شیمی آلی

 

۲۳

دکتر احمد شعبانی

 

دانشگاه شهید بهشتی

گرایش شیمی آلی

 

۲۴

دکتر حبیب باقری

دانشگاه صنعتی شریف

گرایش شیمی تجزیه

۲۵

دکتر جهانبخش رئوف

 

 

دانشگاه مازندران

گرایش شیمی تجزیه

 

۲۶

دکتر محمد رضا گنجعلی

 

 

 

دانشگاه  تهران

گرایش شیمی تجزیه

 

۲۷

دکتر علی اکبر صبوری

دانشگاه تهران

گرایش بیوشیمی بیوفیزیک

 

۲۸

دکتر محمد مظلوم اردکانی

 

دانشگاه یزد

گرایش شیمی تجزیه

 

۲۹

دکتر اکبر حیدری

دانشگاه تربیت مدرس

گرایش شیمی آلی

۳۰

دکتر عباس افخمی

دانشگاه بوعلی سینا- همدان

گرایش شیمی تجزیه

 

۳۱

دکتر علی اصغر انصافی

دانشگاه صنعتی اصفهان

گرایش شیمی تجزیه

 

۳۲

دکتر شهرام تنگستانی نژاد

دانشگاه اصفهان

گرایش شیمی معدنی

 

۳۳

دکتر ایرج محمد پور

 

دانشگاه اصفهان

گرایش شیمی آلی

 

۳۴

دکترحمیدرضا بیژن زاده 

دانشگاه تربیت مدرس

گرایش شیمی آلی

۳۵

دکتر رضا اوجانی

دانشگاه مازندران

گرایش شیمی تجزیه

 

۳۶

دکتر حمیدرضا زارع

 

 

دانشگاه یزد

گرایش شیمی تجزیه

 

۳۷

دکتر فرزانه شمیرانی

دانشگاه تهران

گرایش شیمی تجزیه

۳۸

دکتر فرهاد شیرینی

دانشگاه گیلان

گرایش شیمی آلی

 

۳۹

دکتر پیمان صالحی

 

دانشگاه شهید بهشتی

گرایش شیمی آلی

 

۴۰

دکتر حسین عشقی

 

دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش شیمی آلی

 

۴۱

دکتر فاطمه فراش بامحرم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مشهد

گرایش شیمی معدنی

 

۴۲

دکتر داود نعمت الهی

دانشگاه بوعلی سینا

گرایش شیمی تجزیه

۴۳

دکتر محمدحسین کشاورز

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

گرایش شیمی فیزیک

۴۴

دکتر پرویز نوروزی

دانشگاه تهران

گرایش شیمی تجزیه

 

۴۵

دکتر محمد علی زلفی گل

دانشگاه بوعلی سینا

گرایش شیمی آلی

۴۶

دکتر سعید شاهرخیان

دانشگاه صنعتی شریف

گرایش شیمی تجزیه

 

۴۷

دکترعبدالعلی علیزاده

دانشگاه تربیت مدرس

گرایش شیمی آلی

 

۴۸

دکتر ولی ا... میرخانی

دانشگاه اصفهان

گرایش شیمی معدنی

 

۴۹

دکتر علی  رمضانی

 

 

 

دانشگاه زنجان

گرایش شیمی آلی

 

۵۰

دکتر عبداله سلیمی

 

دانشگاه کردستان

گرایش شیمی تجزیه

 

۵۱

دکتر مسعود صلواتی نیاسری

دانشگاه کاشان

گرایش شیمی معدنی

 

۵۲

دکتر یداله یمینی

دانشگاه تربیت مدرس

گرایش شیمی تجزیه

 

۵۳

دکتر بابک کریمی

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

گرایش شیمی آلی

 

۵۴

دکتر ایوب بازگیر

دانشگاه شهید بهشتی

گرایش شیمی آلی

 

۵۵

دکتر سیاوش ریاحی

دانشگاه تهران

۵۶

دکتر حمیدرضا شاطریان

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گرایش شیمی آلی

 

۵۷

دکتر اردشیر شکرالهی

دانشگاه یاسوج

گرایش شیمی تجزیه

 

۵۸

دکتر بابک کبودین

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

گرایش شیمی آلی

 

۵۹

دکتر خدابخش نیکنام

دانشگاه خلیج فارس

گرایش شیمی آلی

۶۰

دکتر مجید مقدم

دانشگاه اصفهان

گرایش شیمی معدنی

۶۱ دکتر احمدرضا خسروپور

دانشگاه اصفهان

گرایش شیمی آلی

۶۲

دکتر مهدی ادیب

 

دانشگاه تهران

گرایش شیمی آلی

 

۶۳

دکتر حسن علی زمانی

 

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

گرایش شیمی کاربردی

 

۶۴

دکتر علی مرسلی

دانشگاه تربیت مدرس

گرایش شیمی معدنی

 

۶۵

دکتر بهرام همتی نژاد

دانشگاه شیراز

گرایش شیمی تجزیه

 

۶۶

دکتر حمید رضا خواصی

 

دانشگاه شهید بهشتی

گرایش شیمی معدنی

 

۶۷

دکتر مهران جوان بخت

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گرایش شیمی تجزیه

 

۶۸

دکتر مهراورنگ قائدی

 

دانشگاه یاسوج

گرایش شیمی تجزیه

 

۶۹

دکتر نجم الدین عزیزی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

گرایش شیمی آلی

 

۷۰

دکتر علیرضا ختائی

دانشگاه تبریز

گرایش شیمی کاربردی

۷۱

دکتر عبدالکریم زارع

دانشگاه پیام نور واحد بوشهر

گرایش شیمی آلی

 

۷۲

دکتر هادی بیت الهی

تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

گرایش شیمی تجزیه

 

۷۳

دکتر فرنوش فریدبد

 

دانشگاه تهران

گرایش شیمی تجزیه

 

۷۴

دکترحسن کریمی مله

 

تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

گرایش شیمی تجزیه

 

۷۵ دکتر مجتبی باقرزاده دانشگاه صنعتی شریف
۷۶ دکتر محمود نصراله زاده دانشگاه قم
۷۷ دکتر محمد امجدی دانشگاه تبریز
۷۸ دکتر سیدمحمدرضا میلانی دانشگاه علم و صنعت ایران
۷۹ مرحوم دکتر عباس شفیعی دانشگاه تهران-دانشکده داروسازی
۸۰ دکتر حسن باقری ----- دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... تهران
۸۱ دکتر فاطمه داور دانشگاه صنعتی اصفهان
۸۲ دکتر محسن برزگر بفروئی دانشگاه تربیت مدرس
۸۳ دکتر سیداحمدرضا موسوی زارع دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی
۸۴ دکتر آرش قربانی دانشگاه ایلام
۸۵ دکتر طیبه مدرکیان دانشگاه بوعلی سینا همدان
۸۶
دکتر علیرضا بدیعی دانشگاه تهران
۸۷ دکتر صادق رستم نیا دانشگاه مراغه
۸۸
دکتر اردشیر خزایی دانشگاه بوعلی سینا همدان
۸۹ دکتر عزیز حبیبی ینگجه دانشگاه محقق اردبیلی
۹۰ دکتر قدسی محمدی زیارانی دانشگاه الزهراء
۹۱ دکتر محمد مهدی نجف پور دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
۹۲ دکتر علی احسانی دانشگاه قم
۹۳ دکتر علی دانشفر دانشگاه ایلام
۹۴ دکتر علی ملکی دانشگاه علم و صنعت
۹۵ دکتر علی رضا نظام زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا
۹۶ دکتر سمیه تاجیک دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۹۷ دکتر محمود روشنی دانشگاه ایلام