آئین نامه نحوه انتشار نشریات علمی – تخصصی انجمن شیمی ایران

مقدمه:

انجمن شیمی ایران بنا به رسالت والای تحقق آرمان‌های متعالی جمهوری اسلامی ایران در رسیدن به استقلال و خود اتکایی، نشریات علمی – تخصصی خود را به عنوان وسیله‌ای برای توسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران کشور طبق مواد ذیل منتشر می‌کند.

فصل اول) کلیات

ماده ۱ - هدف از چاپ و انتشار نشریات انجمن شیمی به شرح ذیل است:

الف- انتشار به موقع یافته‌های نوین پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش.

ب – توسعه پل ارتباطی میان پژوهشگران و مراکز علمی – پژوهشی

ج- کمک به ارتقای سطح پژوهش در زمینه‌های مختلف و نهادینه کردن پژوهش در کشور.

د - تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور

ه- تلاش برای ورود و عضویت در بانکهای اطلاعاتی بین المللی

تبصره ۱:  سیاست کلی انجمن، موضوعی و تخصصی کردن نشریات هر یک از گرایش‌ها و رشته‌های موجود شیمی  و ارتقای آنها تا مرتبه علمی- پژوهشی با نمایه معتبر  بین المللی می‌باشد.

ماده ۲ - صاحب امتیاز تمامی نشریات انجمن شیمی ایران است.

ماده ۳ - زبان رسمی نشریات انگلیسی می‌باشد.

ماده ۴ - تعداد مقالات و شرایط چاپ هر شماره نشریه بر اساس نمایه‌های معبتر بین المللی می‌باشد.

تبصره۲: انجمن می‌تواند بر اساس شرایط و کاربردهای مختلف، نشریه به زبان فارسی نیز منتشر کند.

ماده ۵ - انتخاب قطع و رنگ جلد نشریه به پیشنهاد هیات تحریریه و تائید شورای نشریات انجمن شیمی خواهد بود. در خصوص بقیه موارد صوری نشریات، رعایت موارد ذیل ضروری است:

الف- نشان انجمن روی جلد آورده شود.

ب – عنوان A  Publication of the Iranian Chemical Society  ذکر شود.

ج – عنوان موضوعی نشریه، درجه اعتباری آن، شماره نشریه، زمان انتشار و شابم (ISSN  ) در مکان مناسب به انگلیسی ذکر شود.

و – بر روی عطف، نام نشریه، شماره دوره، شماره نشریه و زمان انتشار آورده شود.

و- صفحه درون نشریه، صفحه شناسنامه است که در آن موارد ذیل درج می‌شود.

و۱- نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر.                               

و۲- نام و مرتبه علمی اعضاء هیات تحریریه.                               

و۳- اسامی هیئت مشاوران همراه با آدرس محل کار آنها.                       

و۴- نشانی کامل مجله.

ه – در انتهای نشریه " اهداف نشریه و رهنمودهای آماده سازی مقالات " و نیز چگونگی تهیه و تدوین مقالات آورده شود.

ز -  فهرست مندرجات نشریه ترجیحاً در صفحه دوم آورده شود.

تبصره ۳: مقالات کامل و یادداشت‌های کوتاه پژوهشی باید دارای بخش‌های ذیل باشند: عنوان مقاله، نام نویسند (گان) – نام نویسنده عهده دار مکاتبات، با ستاره مشخص می‌شود. موسسه متناظر هر یک از نویسندگان، نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات، تاریخ دریافت و پذیرش مقاله، چکیده (حداکثر ۳۰۰ واژگان، مقدمه، بدنه اصلی مقاله ( شامل شرح مسئله، روش حل، تفسیر و تحلیل نتایج نتیجه گیری و  سپاسگزاری لازم می‌باشد.

تبصره ۴ - شکل‌ها و جدول‌ها درون متن مقاله و با کمترین فاصله ممکن نسبت به محل مورد اشاره قرار می‌گیرد، بخش‌های مختلف مقاله با شماره‌های متوالی اعداد و زیر بخش‌ها با دو شماره از هم جدا می‌شود.

تبصره ۵ - لازم است مراجع به ترتیب ظهور در متن مقاله، فهرست شوند و شیوه نگارش مشخصات مراجع طبق آیین نامه ناشر می‌باشد..

فصل دوم) ارکان نشریه

ماده ۶ -  ارکان نشریه عبارت‌اند از:

 الف- سردبیر (Editor in chief)   ب) هیات تحریریه (Editorial Board) ج) مدیر مسئول (  Managing Editor   )    د) هیات مشاوران نشریه ( Editorial Advisory Board)  

ماده ۷ - تعداد اعضای هیات تحریریه حداقل هفت نفر با مرتبه علمی استاد

برای انتخاب هیات تحریریه، کمیته متناظر با موضوع نشریه، دو برابر تعداد اعضای هیات تحریریه را با توجه به شرایط مذکور و همراه با برگه سوابق علمی (C.V ) افراد، به شورای نشریات انجمن شیمی ایران معرفی کرده، با تأیید شورای مربوط و حکم رئیس انجمن نیمی از پیشنهادشدگان به مدت چهار سال به عضویت  هیات تحریریه در می‌آیند انتخاب مجدد اعضای هیات تحریریه بلامانع است.        

تبصره۶: تغییر اعضای هیات تحریریه باید چنان باشد که در هر دوره حداقل نیمی از اعضای دوره قبل ثابت بمانند.

ماده ۸ - یکی از اعضاء هیئت تحریریه با انتخاب شورای نشریات انجمن  و حکم رئیس انجمن، به‌عنوان سردبیر به مدت چهار سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد سردبیر برای دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده ۹ - مدیر مسئول با هماهنگی سردبیر توسط شورای نشریات انجمن شیمی معرفی و با حکم رئیس انجمن شیمی برای مدت چهار سال منصوب می‌شود.

 

فصل سوم) وظایف و اختیارات

ماده۱۰ - وظایف و اختیارات مدیر مسئول عبارت است از:

الف- مسئولیت تمامی موارد حقوقی نشریه و پاسخگویی در مقابل قانون.

ب – تهیه آیین نامه‌های داخلی و اجرایی نشریه، تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه و ارائه آن به شورای نشریات انجمن، تنظیم مقررات و دستورالعمل‌های مالی، عزل و نصب کارکنان نشریه با مشورت سردبیر، تهیه و تنظیم قراردادها و موافقت‌نامه های مربوط به امور نشریه، حفظ اموال و دارایی‌های نشریه، تشکیل جلسات هیئت تحریریه، برقراری ارتباط میان نشریه و دفتر نشر آثار علمی و ارسال مقالات برای چاپ با هماهنگی سردبیر، برنامه ریزی برای توزیع نشریات و سایر وظایفی که به ایشان محول می‌شود.

 

ماده۱۱- وظایف و اختیارات سردبیر عبارت است از:

الف_ مسئولیت تمامی موارد علمی نشریه، بر عهــده سردبیر است و تمامی نامه‌های دریافت، ارسال به داوری،

پذیرش و یا رد مقالات  به امضای او خواهد بود.

ب- تهیه و تنظیم برگه‌های فراخوانی مقالات، نحوه نگارش، نحوه داوری، آیین نامه‌های علمی، جمع‌بندی نظر داوران و آرای هیات تحریریه و نیز بررسی و طبقه‌بندی داوران  .

ج -  سردبیر، ریاست جلسه هیات تحریه را بر عهده دارد.

د - پیشنهاد عزل و نصب اعضای هیات تحریریه به شورای نشریات انجمن

ماده ۱۲- هیات مشاوران نشریه: هیات مشاوران نشریه به پیشنهاد هیات تحریریه و تصویب شورای نشریات انجمن انتخاب می‌شود.

ماده۱۳ - وظایف و  اختیارات هیات تحریریه به شرح ذیل است.

الف- تأیید علمی مقالات

ب- ارائه راهکارهای اجرایی در ارتقای سطح نشریه برای دستیابی به اهداف ماده ۱

 

فصل چهارم ) شورای مجلات انجمن شیمی ایران

ماده ۱۴- به منظور هماهنگی و یکنواخت سازی نشریات حفظ یکپارچگی تصمیم گیری‌ها برای تداوم حرکت تکاملی و انتشار منظم نشریات انجمن، شورایی به نام " شورای نشریات انجمن" تشکیل می‌شود.

ماده ۱۵- ترکیب شورای نشریات انجمن عبارتند از:  

الف - رئیس انجمن  ب – دبیر انجمن   ج – رئیس شورای عالی انجمن  د – اعضاء

ماده ۱۶ - ریاست شورا بر عهده رئیس انجمن و سمت دبیری آن بر عهده مدیر دفتر نشر آثار علمی انجمن شیمی است آم.    .

ماده ۱۷- اعضای شورای نشریات عبارتند از:

الف – رئیس انجمن شیمی ایران (رئیس شورا).

ب-   رئیس شورای عالی انجمن

ج –  دبیر انجمن

د – سردبیران تمامی نشریات علمی تخصصی انجمن.

ه – و از هر گرایش (شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، و  شیمی معدنی) یک نفر از استادان با تجربه، فعال و محقق به انتخاب هیات مدیره انجمن برای مدت چهارسال

و- مدیر مسئول نشریه Jics

ماده ۱۸- شورا موظف است حداقل هر فصل یک بار، تشکیل جلسه دهد.

ماده ۱۹- جلسات شورای نشریات انجمن با حضور رئیس شورا به همراه حداقل نصف اعضا رسمیت می‌یابد.

ماده ۲۰ - مصوبات شورا باید به تصویب اکثریت حضار رسیده باشد.

ماده ۲۱ - وظایف و اختیارات شورای نشریات انجمن به شرح ذیل است:

الف_ ارائه و تدوین راهبردهای اصلی نشریات علمی – تخصصی انجمن و حفظ وحدت روش نشریات در خصوص مسائل اجرایی و مالی.

ب - نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه نحوه انتشار نشریات علمی – تخصصی انجمن

ج  - نظارت بر حسن عملکرد مسئولان نشریات و ارائه پیشنهادهای سازنده به هیات تحریریه.

د-  بررسی و تصمیم گیری در خصوص موارد ارجاعی نشریات علمی – تخصصی انجمن به شورا

ذ - کلیه اموری که در ماده‌های فعلی این آئین نامه به عهده شورا واگذار شده است.

ر-  راه اندازی نشریات جدید به پیشنهاد شورا و تصویب هیات مدیره می‌باشد.

 فصل پنجم) چاپ

ماده ۲۲- لازم است مسئولان نشریات، برنامه زمانی فعالیتهای اجرائی امور نشریه را چنان زمانبندی کنند که نشریه به موقع منتشر گردد.

فصل هفتم ) سایر موارد

ماده ۲۳- تفسیر مواد و شرح موارد مسکوت این آیین نامه به عهده هیات مدیره انجمن است.

ماده ۲۴- این آیین‌نامه در هفت فصل، ۲۲  ماده و ۶  تبصره در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ به تصویب هیات مدیره انجمن شیمی ایران رسید و از این تاریخ  قابل‌اجراست