فصل اول- کلیات

 

 

ماده ۱ - با توجه به اهمیت روزافزون نقش دانش شیمی و صنایع شیمیایی در بهبود زندگی کنونی جوامع بشری و ضرورت شناساندن همه جانبه این دانش و نیز اعتلاء گسترش دانش شیمی در امرآموزش ، پژوهش و صنعت ، انجمن شیمی  ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود تشکیل می گردد و در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیتهای زیر را به عمل خواهد آورد.

۱- ایجاد ارتباط بین شیمیدانان  و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون شیمی سرو کار دارند.
۲- همکاری با مقامات ذیربط در برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی و صنعتی.
۳- ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی، پژوهشی و صنعتی و ارائه پیشنهادهای لازم.
۴- ارائه خدمات آموزشی ، علمی ، فنی و صنعتی.
۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران ، صنعتگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای شیمیائی.
۶- تهیه و انتشار نشریات علمی و صنعتی و تشکیل سمینارها و کنفرانسهای علمی و فنی داخلی و بین المللی .
۷- ایجاد ارتباط علمی با جوامع و موسسات علمی داخل و خارج.

ماده ۲ - انجمن صرفاً در زمینه های علمی فنی، تحقیقاتی و تخصصی فعالیت می نماید و اعضای آن حق هیچگونه فعالیتهای سیاسی به نفع احزاب و گروههای سیاسی را به نام انجمن ندارند.
ماده ۳ - انجمن بنیادی غیر انتفاعی است و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره به عنوان رئیس انجمن نماینده قانونی آن می باشد.
ماده ۴ - مرکز انجمن در تهران است و شعب آن با موافقت قبلی شورایعالی ( موضوع ماده ۱۱ ) پس از کسب موافقت ارگانهای ذیربط می توانند در هر منطقه از کشور تشکیل شوند.
ماده ۵ - انجمن از تاریخ ثبت این اساسنامه برای مدت نامحدود فعالیت می نماید.

 

 فصل دوم-عضویت

 

 

ماده ۶- عضویت این انجمن بر شش گونه است :

۱- عضویت پیوسته : کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد  در یکی از رشته های شیمی و رشته های وابسته باشند ، می توانند طبق ضوابط موجود به عضویت پیوسته انجمن در آیند .
۲- عضویت وابسته : افرادی که حائز شرایط زیر هستند می توانند طبق ضوابط به عضویت وابسته انجمن در آیند.
الف : کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته شیمی یا رشته های وابسته باشند.
ب : کلیه افرادی که در یکی از رشته های علمی و فنی حداقل دارای درجه کارشناسی بوده و مدت ۲ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱ شاغل باشند.
۳- عضویت دانشجوئی: کلیه دانشجویانی که دررشته شیمی و یا رشته های وابسته به تحصیل اشتغال دارند می توانند به عضویت دانشجوئی انجمن درآیند.
۴- عضویت فنی : کلیه افرادی که حداقل تحصیلات دبیرستان را به پایان رسانیده و به کارهای آموزشی و فنی در صنایع شیمیایی اشتغال دارند می توانند به عضویت فنی انجمن درآیند به شرط آنکه سابقه کار آنها ۵ سال کمتر نباشد.
۵- عضویت افتخاری : شخصیتهای ایرانی یا خارجی که مقام علمی آنان در زمینه شیمی  حائز اهمیت باشد و به پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای کرده باشند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و موافقت 2/3 اعضای شورایعالی به عضویت افتخاری انجمن در می آیند.

۶- عضویت موسساتی( حقوقی) : کلیه اشخاص حقوقی که در زمینه های علمی، پژوهشی تولیدی و خدماتی مرتبط با شیمی فعالیت دارند، می توانند به عضویت موسساتی انجمن شیمی در آیند.

تبصره (۱) – افرادی که دارای درجه کارشناسی در رشته شیمی یا رشته های وابسته می باشند با تصویب هیئت مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن برگزیده شوند.
تبصره (۲) - عضو افتخاری کلیه مزایای عضو پیوسته به جز حق انتخاب شدن به عضویت شورایعالی و هیأت مدیره را داراست.
تبصره (۳)- پذیرش عضویت افراد و موسسات منوط به قبول اساسنامه انجمن ، تکمیل فرم عضویت و تصویب هیئت مدیره انجمن بر اساس آئین نامه ای که به تصویب شورایعالی خواهد رسید، می باشد.


ماده ۷ - هر یک از اعضا سالانه مبلغی که میزان آن توسط شورایعالی تعیین می گردد ، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند نمود.

تبصره (۱) – پرداخت حق عضویت ، هیچ گونه ادعائی را نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره (۲) - اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.


ماده ۸ - عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

۱- استعفای کتبی
۲- عدم پرداخت حق عضویت سالانه بیش از یکسال پس از موعد پرداخت
۳- عدم صلاحیت عضو بنا بر تصویب شورایعالی

تبصره – آئین نامه عدم صلاحیت و علل خاتمه عضویت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورایعالی تدوین خواهد شد.

 

 فصل سوم-تشکیلات

 

 

ماده ۹ - تشکیلات اصل انجمن عبارت است از :

۱- مجمع عمومی
۲- شورایعالی
۳- هیئت مدیره
۴- شعب منطقه ای

۵-کمیته های علمی انجمن

ماده ۱۰- مجمع عمومی انجمن از گردهمائی کلیه اعضای پیوسته انجمن و با تصویب شورایعالی و یا تقاضای کتبی  ۱/۴ اعضای پیوسته تشکیل میشود مجمع با حضور اکثریت اعضای پیوسته رسمیت می یابد و تصمیمات اتخاذ شده با رای اکثریت اعضای حاضر تصویب می شود.

تبصره - رئیس شورایعالی موظف است مصوبه تشکیل مجمع عمومی را به رئیس انجمن اعلام نماید، سپس رئیس انجمن دعوت برای تشکیل مجمع عمومی را به صورت کتبی و یا از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار انجام دهد . دعوت برای تشکیل مجمع عمومی باید حداقل پانزده  روز قبل از تشکیل مجمع انجام شود . در صورتی که در دعوت نخست، مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت می یابد.

اخذ آرا اعضای پیوسته می تواند به صورت مکاتبه ای یا الکترونیکی بر اساس آئین نامه ای که توسط هیات مدیره پیشنهاد و به تصویب شورایعالی می رسد، انجام گیرد.


ماده ۱۱- شورایعالی - اعضای شورایعالی از نامزدهای نمایندگی شعب مناطق ( موضوع ماده ۲۵ ) برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند. انتخابات با رای مخفی کتبی، بصورت حضوری در مجمع عمومی یا مکاتبه ای انجام می گیرد.مراتب با اطلاع مراجع ذیربط در وزارت علوم تحقیقات و فناوری انجام می شود.

تبصره (۱) – نامزدهای نمایندگی در شورایعالی باید از اعضای پیوسته انجمن باشند و نامزدی آنها توسط سه عضو پیوسته انجمن که بیش از یکسال سابقه عضویت دارند تأیید شود.
تبصره (۲) - تعداد کل اعضاء منتخب شورایعالی حداقل ۲۰ و حداکثر۳۰ نفر است تعداد نمایندگان هر شعب منطقه ای در شورایعالی متناسب با تعداد کل اعضای پیوسته ساکن آن منطقه تعیین می گردد.
تبصره (۳)- حداکثر نمایندگان یک شعبه منطقه ای در شورایعالی نباید بیش از ۱/۴ کل اعضای شورایعالی باشد.
تبصره (۴)- انتخاب مجدد اعضای شورایعالی برای دوره های بعد بلا مانع است.
تبصره (۵)- جلسات شورایعالی با حضور ۲/۳ اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت اعضاء حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد در صورت تساوی آراء نظری که رئیس شورا با آن موافق است مورد قبول واقع می شود.


ماده ۱۲- وظائف شورایعالی : وظائف این شورا که حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه می دهد عبارت است از:

۱- استماع گزارش شش ماهه هیئت مدیره و اخذ تصمیم نسبت به آن
۲- تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
۳- تعیین خط مشی کلی انجمن
۴- تعیین نامزدهای نهایی ریاست انجمن 

۵- انتخاب هیات مدیره و ۲ نفر بازرس از بین خود با رعایت مفاد ماده 15
۶- تاسیس شعب منطقه ای
۷- تعیین تعداد اعضای شورایعالی با توجه به تعداد اعضای پیوسته هر منطقه بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱
۸- بررسی و تصویب کلیه آئین نامه های پیشنهادی هیات مدیره و شورایعالی در چارچوب اساسنامه
۹- رسیدگی به پیشنهادهای اعضاء

تبصره - در صورتیکه هیئت مدیره در اجرای وظائف خود کوتاهی نماید ، شورایعالی می تواند با رای موافق حداقل ۲/۳ اعضا، هیئت مدیره را بر کنار نماید مشروط بر اینکه بلافاصله هیات مدیره جدید انتخاب شوند.


ماده ۱۳- شورایعالی دارای یک رئیس و یک نائب رئیس و یک دبیر است که در اولین جلسه از بین اعضاء برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند.
تبصره (۱) – رئیس و نائب رئیس شورایعالی با حداقل رای ۲/۳ اعضای شورایعالی انتخاب می شوند.
تبصره (۲) - رئیس شورایعالی عضو هیأت مدیره بوده و از تمام امتیازات آن برخوردار است ولی نمی تواند در هیات مدیره سمت اجرائی داشته باشد. مسئولیت تشکیل و اداره جلسات شورایعالی و ابلاغ تصمیمات آن به هیأت مدیره برعهده رئیس شورا است.


ماده ۱۴- در صورت استعفای کتبی هر یک از اعضای شورایعالی ، نفر بعدی که در انتخابات سراسری قبلی همان منطقه که حائز بیشترین آرا بوده است، جایگزین خواهد شد.
ماده ۱۵- هیأت مدیره انجمن :

۱- هیات مدیره انجمن مرکب از رئیس انجمن ، رئیس شورایعالی ، هفت نفر به عنوان عضو اصلی هیات مدیره، دو نفر عضو علی البدل می باشند که توسط شورای عالی برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند.
۲- هیات مدیره در اولین نشست یک نفر رئیس ، و یک نفر مسئول دبیرخانه (دبیر انجمن ) و یک نفر خزانه دار را با رای کتبی اکثریت انتخاب می کند.

تبصره (۱) – آئین نامه شرایط عضویت در هیات مدیره و انتخاب رئیس انجمن، رئیس شورای عالی انجمن و دبیر انجمن به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی تدوین و تصویب می گردد.
تبصره (۲) -رئیس انجمن یک نفر از اعضای هیات مدیره را با تصویب آن هیات به عنوان نایب رئیس خود تعیین می کند.

تبصره (۳)- چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیر متوالی بدون عذر موجه در جلسات شرکت نکند، مستعفی شناخته می شود.
 

ماده ۱۶- وظائف هیأت مدیره که حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد ، عبارتند از:

۱- اجرای خط مشی انجمن که توسط شورایعالی تعیین شده است.
۲- اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی انجمن.
۳- تعیین شرایط استخدامی کارکنان موظف انجمن.
۴- اخذ اعتبار و قبول هدایا و کمکهای مالی و بورس های تحقیقاتی و آموزشی در چار چوب اهداف انجمن .
۵- تشکیل جلسات سخنرانی ،کنفرانسها و سمینارها، با رعایت آئین نامه های مربوط.
۶- پیشنهاد تشکیل جلسات فوق العاده شورایعالی .
۷- تهیه گزارش سالانه و ترازنامه جهت ارائه به شورایعالی .
۸- اقامه دعوی از طرف انجمن، پاسخگوئی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه انجمن در کلیه مراجع ذیصلاح .
۹- تهیه وتدوین پیش نویس آئین نامه های اجرائی جهت ارائه به شورایعالی
۱۰- تعیین کمیته های مختلف علمی و اجرائی لازم و تعداد اعضاء هر یک و نظارت بر فعالیت آنها.
۱۱- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی .
۱۲- تدوین آئین نامه نحوه عضویت و سایر آئین نامه های مورد نیاز و پیشنهاد آن به شورایعالی.

۱۳- ارائه راهکارها و پیشنهادها به شورایعالی

 

ماده ۱۷- جلسات هیأت مدیره با شرکت اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت اعضاء حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آرا رای رئیس انجمن یا قائم مقام ایشان به عنوان نظر جلسه پذیرفته خواهد شد.

تبصره (۱) – دعوت برای تشکیل جلسات هیأت مدیره توسط دبیر انجمن کتباً به عمل می آید.
تبصره (۲) - در صورت استعفا یا برکناری و یا فوت یکی از اعضا هیأت مدیره ، شورایعالی عضو علی البدل را که در انتخابات هیات مدیره حائز اکثریت بوده معرفی خواهد کرد . هرگاه هیأت مدیره به عللی مستعفی شود شورایعالی باید بلافاصله تشکیل جلسه داده و انتخابات مجدد به عمل آورد.


ماده ۱۸- خدمات اعضای هیأت مدیره و شورایعالی در انجمن افتخاری است.
ماده ۱۹- رئیس انجمن مجری تصمیمات هیأت مدیره است و مسئولیت کلیه امور جاری و امضای کلیه مکاتبات را بر عهده دارند و در غیاب وی وظائف مربوطه به عهده نائب رئیس او خواهد بود.
ماده۲۰- خزانه دار انجمن عهده دار جمع آوری حق عضویت و سایر در آمدها و پرداخت هزینه ها بر اساس دستور رئیس انجمن و نگهداری اسناد هزینه و محاسبات انجمن در دبیرخانه است
ماده ۲۱- اسناد، اوراق بهادار، افتتاح حساب جاری، معاملات بانکی و هر گونه اسناد و نوشته هایی که متضمن هر نوع تعهد مالی باشد مشترکاً با امضاء رئیس انجمن و خزانه دار و مهر انجمن معتبر خواهد بود.
ماده ۲۲- هیأت مدیره بنا به پیشنهاد رئیس انجمن تشکیلات دبیرخانه را متناسب با احتیاجات تکمیل می کند افرادی را برای اداره امور دبیرخانه استخدام می نماید.

ماده ۲۳- وظائف دبیر انجمن به شرح زیر است:

۱- اداره دبیرخانه انجمن.
۲- جمع آوری صورت جلسات و آرا هر یک از تشکیلات انجمن.
۳- عضو گیری برای انجمن با توجه به شرایط و مقررات مندرج در اساسنامه و آئین نامه های مربوط

۴- انجام امور مکاتبات
۵- انجام امور محوله از طرف هیأت مدیره

ماده ۲۴- کمیته های اجرائی انجمن دارای کمیته ای بشرح زیر خواهد بود:

۱- کمیته شیمی آلی
۲- کمیته شیمی تجزیه

۳- کمیته شیمی معدنی

۴- کمیته شیمی فیزیک

۵- کمیته آموزش شیمی 

۶- کمیته نشریات

تبصره ۱- هیات مدیره می تواند در صورت لزوم کمیته های علمی جدیدی تشکیل داده و یا در کیمته های مورجود تغییراتی بدهد.
تبصره ۲- آئین نامه وظایف کمیته های علمی توسط هیات مدیره تدوین و پس از تصویب شورایعالی لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره ۳- کمیته های علمی انجمن کلیه وظایف خود را تحت نظر هیات مدیره انجمن انجام داده ، در خصوص مسائل مالی تابع هیات مدیره بوده و در چارچوب اساسنامه فعالیت خواهند نمود.


ماده ۲۵- شعب منطقه ای:

۱- هیأت مدیره می تواند با موافقت قبلی شورایعالی در هر منطقه از کشور که تعداد اعضای پیوسته انجمن در آن منطقه حداقل ۳۰ نفر باشند شعبه انجمن را تشکیل دهد.
۲- تعدادی شعب و محدوده جغرافیائی مناطق به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورایعالی تعیین خواهد شد.
۳- جلسه هیات مدیره و شعبه حداقــل ماهی یکبار تشکــــیل شده و نسبت به مسائل زیر تصمــیم می گیرد:
الف- انتخاب یک مسئول ، یک معاون و یک منشی برای دو سال از بین اعضای منتخب همان منطقه در شورایعالی ( ماده ۱۱)
ب - هماهنگ کردن فعالیت شعبه مربوط به اهداف و خط مشی کلی انجمن
ج - تعیین و تنظیم برنامه فعالیتهای سالانه انجمن در منطقه

۴- دعوت برای تشکیل جلسه هیات مدیره شعبه حداقل ۵ روز قبل از تاریخ تشکیل آن به همراه تعیین دستور جلسه و اعلام کتبی یا الکترونیکی به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱: مسئول هر شعبه وظیفه اداره جلسات و حفظ ارتباط شعبه خود با هیأت مدیره را به عهده دارد و تصمیمات جلسات هیات مدیره شعبه را کتباً به اطلاع هیأت مدیره می رساند.
تبصره ۲: آئین نامه وظایف شعبه منطقه ای توسط هیات مدیره تدوین و پس از تصویب شورای عالی لازم الجراء می باشد.

 

 

 فصل چهارم - امور متفرقه

 

 

ماده ۲۶- انجمن با تصویب شورایعالی می تواند به عضویت مجامع داخلی و خارجی که هدفشان در پیشبرد اهداف انجمن موثر است در آید.

ماده ۲۷- تغییر اساسنامه و انحلال انجمن از وظائف مجمع عمومی است و هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از کسب موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا است.
ماده ۲۸ - در صورتیکه تصمیم به انحلال انجمن گرفته شود پس از تعیین مدیران تسویه در جلسه انحلال، کلیه دارائی انجمن اعم از منقول و غیر منقول ( پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها ) با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صرف خرید تجهیزات برای گروهها و دانشکد های شیمی در کشور می شود.

این اساسنامه مشتمل بر ۲۸ ماده و ۲۵ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۳۰ به تصویب شورایعالی انجمن رسید و در جلسه مورخ ۸۸/۵/۶ مجمع عمومی انجمن شیمی ایران مورد تائید قرار گرفت.