Image

کمیته تخصصی شیمی معدنی انجمن شیمی ایران


هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.
در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رئیس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

شیمیدانان برجسته گرایش شیمی معدنی

اطلاعات بیشتر

تقویم سمینارهای آینده

اطلاعات بیشتر

خلاصه مقالات سمینارهای شیمی معدنی

اطلاعات بیشتر

سمینارها و دبیران سمینارهای شیمی معدنی

اطلاعات بیشتر

لیست اعضای منتخب کنونی دوره (۱۴۰۱-۱۴۰۳)
کمیته تخصصی شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
بزودی اعلام خواهند شد


لیست اعضای دوره های پیشین کمیته تخصصی شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۷-۱۳۹۹)
کمیته تخصصی شیمی معدنی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر ولی اله میرخانی
دبیر کمیته
دانشگاه اصفهان
Image
دکتر مجید مقدم
ریاست کمیته
دانشگاه اصفهان
Image
دکتر نیلوفر اکبرزاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
Image
دکتر مجتبی باقر زاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر عباس ترسلی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
Image
دکتر آزاده تجردی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
Image
دکتر علیرضا سلیمی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
Image
دکتر ناصر صفری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
Image
دکتر حمید گلچوبیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر بهزاد سلطانی
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Image
دکتر ریحانه ملکوتی
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶)
کمیته تخصصی شیمی معدنی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر ولی اله میرخانی
دبیر کمیته
دانشگاه اصفهان
Image
دکتر مهدی امیرنصر
ریاست کمیته
دانشگاه صنعتی اصفهان
Image
دکتر مجتبی باقر زاده
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر عباس ترسلی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
Image
دکتر شهرام تنگستانی نژاد
عضو کمیته
دانشگاه اصفهان
Image
دکتر ناصر صفری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
Image
دکتر حمید گلچوبیان
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر علی مرسلی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۱-۱۳۹۳)
کمیته تخصصی شیمی معدنی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر ولی اله میرخانی
دبیر کمیته
دانشگاه اصفهان
Image
دکتر مهدی امیرنصر
ریاست کمیته
دانشگاه صنعتی اصفهان
Image
دکتر عباس ترسلی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
Image
دکتر آزاده تجردی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
Image
دکتر محمد جوشقانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
Image
دکتر رضا طیبی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
Image
دکتر سعید قدیمی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)
Image
دکتر بهرام یداللهی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۸۹-۱۳۹۱)
کمیته تخصصی شیمی معدنی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر ولی اله میرخانی
دبیر کمیته
دانشگاه اصفهان
Image
دکتر مهدی امیرنصر
ریاست کمیته
دانشگاه صنعتی اصفهان
Image
دکتر عباس ترسلی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
Image
دکتر آزاده تجردی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
Image
دکتر محمد جوشقانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
Image
دکتر رضا طیبی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
Image
دکتر سعید قدیمی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)
Image
دکتر بهرام یداللهی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۸۷-۱۳۸۹)
کمیته تخصصی شیمی معدنی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر ولی اله میرخانی
دبیر کمیته
دانشگاه اصفهان
Image
دکتر مهدی امیرنصر
ریاست کمیته
دانشگاه صنعتی اصفهان
Image
دکتر حسین آقا بزرگ
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
Image
دکتر عباس ترسلی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
Image
دکتر آزاده تجردی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
Image
دکتر محمد جوشقانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
Image
دکتر موید حسینی صدر
عضو کمیته
مجلس شورای اسلامی
Image
دکتر رضا طیبی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
Image
دکتر حسن کی پور
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
Image
دکتر بدری زمان مومنی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی