اعضای حقوقی طلایی انجمن شیمی ایران

Image
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
وبسایت: https://ctb.iau.ir/fa

اعضای حقوقی برنزی انجمن شیمی ایران

بخش خصوصی

Image
شرکت صنعتی بازرگانی آردین شیمی
وبسایت: https://archem.ir/

Image
شرکت رادکیمیاگران
وبسایت: https://radkimia.ir

Image
شرکت نفت ایرانول
وبسایت: https://www.iranol.ir/
Image
شرکت نفت و گاز سرو
وبسایت: https://www.sarvco.ir/fa/
Image
شرکت ایران دلکو
وبسایت: http://fa.irandelco.com/

Image
شرکت گسترش فناوری خوارزمی
وبسایت: http://khwarizmico.com/
Image
شرکت نانو پارس اسپادانا
وبسایت: http://www.nanops.ir/
Image
شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان
وبسایت: https://icdco.ir/
Image
شرکت نیتل پارس
وبسایت: http://www.nitelpars.com/
Image
شرکت گهرسرام
وبسایت: https://gaharceram.com/fa/
Image
شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان
وبسایت: https://aic.ir/fa/
Image
شرکت شیمیایی بهداش
وبسایت: http://www.behdash.com/
Image
شرکت بهگام
وبسایت: http://bfkc.ir/
Image
شرکت رنگینه و کاتالیست پارس
وبسایت: http://www.ppandc.ir/fa/
Image
شرکت اکسیرنوین فرایند
وبسایت: http://exirnovinco.com/fa

اعضای حقوقی برنزی انجمن شیمی ایران

بخش دولتی

Image
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
وبسایت:
http://www.iauq.ac.ir/fa/home
Image
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
وبسایت:
http://azad.ac.ir/fa
Image
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
وبسایت:
https://omidieh.iau.ir/fa/
Image
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
وبسایت:
http://iaufala.ac.ir/
Image
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد
وبسایت:
http://siau.ac.ir/fa/