اعضای هیات تحریریه نشریه پژوهشهای شیمی

(Chemistry Research)

نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه URL
دکتر عباس ترسلی Editor-in-Chief شهید چمران اهواز tarasoli@yahoo.com
دکتر مهدی بیات Managing Editor بوعلی سینا mehdi806@gmail.com
دکتر مجتبی باقرزاده

Associate Editor

Inorganic Chemistry

صنعتی شریف bagherzadeh@sharif.edu
دکتر ناهید پوررضا

Associate Editor

Analytical Chemistry

شهید چمران اهواز npourreza@yahoo.com
دکتر امین رضا ذوالقدر

Associate Editor

Physical Chemistry

شیراز arzolghadr@shirazu.ac.ir
دکتر سهیل عابر

Associate Editor

Applied Chemistry

تبریز soheil_aber@yahoo.com
دکتر منوچهر مامقانی

Associate Editor

Organic Chemistry

گیلان m-chem41@guilan.ac.ir
دکتر رضا نجار

Associate Editor

Polymer Chemistry

تبریز najjar@tabrizu.ac.ir
دکتر علیرضا اصغری

Editorial Board

Analytical Chemistry

سمنان aasghari@semnan.ac.ir
دکتر منصور انبیاء علم و صنعت anbia@iust.ac.ir
دکتر قدمعلی باقریان دهقی صنعتی شاهرود bagherian48@yahoo.com
دکتر فهیمه جلالی رازی کرمانشاه fahimeh41@gmail.com
دکتر شایسته دادفرنیا یزد sdadfarnia@yazd.ac.ir
دکتر سعادت رستگار زاده شهید چمران اهواز rastegarz@yahoo.com
دکتر بهزاد رضایی صنعتی اصفهان rezaei@cc.iut.ac.ir
دکتر محمد حسین فاطمی مازندران mhfatemi@umz.ac.ir
دکتر علیرضا قاسم پور شهید بهشتی a_ghassempour@yahoo.com
دکتر ابراهیم نوروزیان شهید باهنر کرمان e_noroozian@uk.ac.ir
دکتر جلال بصیری پارسا

Editorial Board

Applied Chemistry

بوعلی سینا parssa@basu.ac.ir
دکتر محمدعلی به نژادی آزاد اسلامی تبریز behnajady@gmail.com
دکتر علیرضا ختایی تبریز a_khataee@tabrizu.ac.ir
دکتر کبری رستمی زاده علوم پزشکی زنجان rostamizadeh@zums.ac.ir
دکتر محمد حسین رسولی فرد زنجان m_h_rasoulifard@znu.ac.ir
دکتر نقی سعادتجو سمنان naghisjo@gmail.com
دکتر میرسعید سید دراجی زنجان dorraji@znu.ac.ir
دکتر جواد صاین بوعلی سینا saien@basu.ac.ir
دکتر وحید وطن پور سرعین خوارزمی vahidvatanpoor@yahoo.com
دکتر حسن حدادزاده

Editorial Board

Inorganic Chemistry

صنعتی اصفهان hadad@cc.iut.ac.ir
دکتر مجید رضایی والا صنعتی همدان mrezaeivala@gmail.com
دکتر عزت رفیعی رازی کرمانشاه ezzat_rafiee@yahoo.com
دکتر عابدین زبردستی لرستان zebardasti@yahoo.com
دکتر ژانت سلیمان نژاد تهران janet_soleimannejad@khayam.ut.ac.ir
دکتر رضا طیبی حکیم سبزواری rtayebee@hsu.ac.ir
دکتر هادی کارگر شورکی پیام نور اردکان hadi_kargar@yahoo.com
دکتر غلامحسین گریوانی دامغان grivani@du.ac.ir
دکتر مرتضی منتظر ظهوری یاسوج mmzohory@yahoo.com
دکتر بهرام یداللهی اصفهان yadollahi@chem.ui.ac.ir
دکتر محمد قربان دکامین

Editorial Board

Organic Chemistry

علم و صنعت mdekamin@iust.ac.ir
دکتر صادق رستم نیا مراغه srostamnia@gmail.com
دکتر رضا رنجبر کریمی ولیعصر(عج) رفسنجان r.ranjbarkarimi@vru.ac.ir
دکتر سارا سبحانی بیرجند sobhanisara@yahoo.com
دکتر آرش قربانی چغامارانی ایلام arashghch58@yahoo.com
دکتر رامین قربانی واقعی بوعلی سینا rgvaghei@yahoo.com
دکتر بابک کبودین تحصیلات تکمیلی زنجان kaboudin@iasbs.ac.ir
دکتر حسین نعیمی کاشان naeimi@kashanu.ac.ir
دکتر نادر نوروزی پسیان ارومیه nnp403@gmail.com
دکتر حسن ولی زاده شهید مدنی آذربایجان hvalizadeh2@yahoo.com
دکتر عبدالخالق بردبار

Editorial Board

Physical Chemistry

اصفهان bordbar@chem.ui.ac.ir
دکتر سیف الله جلیلی خواجه نصیرالدین طوسی sjalili@kntu.ac.ir
دکتر زهرا جمشیدی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران njamshidi@sharif.edu
دکتر جابر جهان بین شهید مدنی آذربایجان jsardroodi@azaruniv.edu
دکتر محمدرضا حسیندخت فردوسی مشهد housain@um.ac.ir
دکتر حسین روحی گیلان hroohi@guilan.ac.ir
دکتر رحمت صادقی کردستان rsadeghi@uok.ac.ir
دکتر علیرضا صلابت اراک a-salabat@araku.ac.ir
دکتر سعید یگانگی مازندران yeganegi@umz.ac.ir
دکتر حسن تاجیک

Editorial Board

Polymer Chemistry

گیلان hassan_tajik@yahoo.com
دکتر علی رحمت پور شهید بهشتی a_rahmatpour@sbu.ac.ir
دکتر امیر عبدالملکی شیراز abdolmaleki@shirazu.ac.ir
دکتر محمدرضا محمدی زاده خلیج فارس mrmohamadizadeh@pgu.ac.ir
دکتر مسلم منصور لکورج مازندران lakouraj@umz.ac.ir
دکتر پیمان نجفی مقدم ارومیه p_najafi27@yahoo.com
دکتر حمید یگانه پژوهشگاه پلیمر h.yeganeh@ippi.ac.ir