دبیران سمینارهای کاتالیست انجمن شیمی

ردیف عنوان سمینار محل برگزاری تاریخ دبیر سمینار عکس
۱ اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران دانشگاه زنجان

۱۱-۰۱  شهریور ۹۷

دبیر: دکتر علی رمضانی

 

دبیر علمی: دکتر محمدعلی رضوانی

 

دبیراجرائی: دکتر سیدجمال طباطبایی رضایی

۲ دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران دانشگاه خوارزمی ۳۰ بهمن ماه الی یک اسفند ماه ۹۸

رئیس کنفرانس:

دکتر عزیزاله حبیبی

 

دبیرعلمی:

دکتر علیرضا حریفی مود

 

دبیراجرایی:

دکتر روزبه کلباسی

۳ سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران  ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رئیس کنفرانس:

دکتر علیرضا عشوری

 

دبیرعلمی:

دکتر مریم رنجبر

 

دبیراجرایی:

دکتر راضیه حبیب پور