دبیران سمینارهای شیمی کاربردی انجمن شیمی

ردیف عنوان سمینار محل برگزاری تاریخ دبیر سمینار عکس
۱ اولین سمینار شیمی کاربردی ایران دانشگاه تبریز
۱ و ۲ شهریور ۱۳۹۵
دکتر محمود زارعی
۲ دومین سمینار شیمی کاربردی ایران دانشگاه زنجان ۶ و ۵ شهریور ۱۳۹۶ دکتر محمد حسین رسولی فرد
۳ سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران دانشگاه بوعلی سینا ۶ و ۷ شهریور ۱۳۹۷

دبیر علمی: دکتر جلال بصیری پارسا

 

دبیر اجرایی: دکتر جواد صاین

۴ چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران دانشگاه ارومیه ۳-۱ مرداد ۹۸

دبیر علمی:

دکتر سیدعلی حسینی

 

دبیر اجرایی:

دکتر حبیب مهریزاده

۵ پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران-مجازی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱۱-۹ شهریور  ۱۴۰۰

دبیر علمی: دکتر علیرضا امانی قدیم

دبیر اجرایی: دکتر مجید مظهرقراملکی

۶ ششمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران دانشگاه ملایر ۶ الی ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱

دبیر علمی:

دکتر علیرضا سلیمانی

دبیر اجرایی:

دکتر یاسین قلی ئی