تقویم سمینارهای سالهای گذشته انجمن شیمی ایران براساس سال برگزار شده

 

سال ۱۳۶۵-۱۳۶۸:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

اولین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه اصفهان

20-22 خرداد1365

-----

دومین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

16-19 شهریور1366

محمد علی پسند

سومین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

21-24 شهریور1367

-----

اولین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی شریف

31 خرداد تا اول تیر 1368

-----

چهارمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه گیلان

13-16 شهریور1368

-----

 
 

سال ۱۳۶۹:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

اولین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه علوم و صنایع دفاعی و دانشگاه صنعتی اصفهان

26-27 اردیبهشت 1369

دکتر مهدی امیرنصر

دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه تبریز

26-27 اردیبهشت 1369

دکتر محمدحسین پورنقی آذر

پنجمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه علم و صنعت

5-8 شهریور1369

دکتر حجت اله کریم پور

اولین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه شهید بهشتی

26-28 دی 1369

دکتر جواد عزیزیان

 

 

سال ۱۳۷۰:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

اولین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه مازندران

18-19 خرداد 1370

دکتر مسعود حسن پور

سومین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شهید باهنر کرمان

26-28 مرداد 1370

دکتر ابراهیم نوروزیان

ششمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تهران

11-14 شهریور1370

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر

دومین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه الزهراء

23-24 بهمن 1370

دکتر یحیی فرهنگی

 

 

سال ۱۳۷۱:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دومین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه مازندران

26-28 خرداد 1371

فرج ا... مهنازاده

هفتمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و پنجمین کنگره پژوهش، نفت، گاز و پتروشیمی

باشگاه نفت شهید منتظری اصفهان

9-12 شهریور1371

مهندس علی احمدی

 

 

سال ۱۳۷۲:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

25-26 فروردین 1372

دکتر علی سرافراز یزدی

هشتمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و اولین کنگره بین المللی

دانشگاه شهید بهشتی

10-12 شهریور1372

دکتر محمدحسن پیروی

 

 

سال ۱۳۷۳:

 

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

پنجمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

23-25 فروردین 1373

دکتر علی اصغر انصافی

سومین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه تبریز

11-12 مرداد 1373

دکتر علی اکبر خاندار

سومین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه تربیت معلم اراک

25-27 مرداد 1373

دکتر ناصر فروغی فر

نهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

15-17 شهریور1373

دکتر سید صاحب سادات حسینی

 

 

سال ۱۳۷۴:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

اولین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه خواجه نصیر

25-24 خرداد 1374

-----

ششمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه مازندران

24-26 تیر1374

دکتر محمدرضا حاج محمدی

چهارمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

17-18 مرداد 1374

دکتر سید جواد صابونچی

دومین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه اصفهان

7-9 شهریور 1374

دکتر اصغر زینی اصفهانی

دهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران-کرج

14-16 شهریور1374

مهندس کریم اکبری حقیقی

چهارمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

25-27 مهر 1374

دکتر مجید هروی

 

 

سال ۱۳۷۵:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

هفتمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه اصفهان

18-20 اردیبهشت 1375

دکتر حسین فقیهیان

پنجمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

27-29 مرداد 1375

دکتر شادپور ملک پور

یازدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تربیت معلم تهران

13-15 شهریور1375

دکتر محمدعلی بیگدلی

سومین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

22-24 آبان 1375

دکتر سید فرامرز طیاری

 

سال ۱۳۷۶:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دومین سمینار دوسالانه الکترو شیمی ایران

دانشگاه تبریز

29-28 خرداد 1376

دکتر محمدحسین پورنقی آذر

اولین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه تبریز

25-27 مرداد1376

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

ششمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه تبریز

28-30 مرداد 1376

دکتر سید ابوالقاسمی فخری

دوازدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و دومین کنگره بین المللی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

9-11 شهریور1376

دکتر اسداله ناصح زاده

هشتمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شهید چمران اهواز

15-17 بهمن 1376

خانم دکتر ناهید پوررضا

 

 

سال ۱۳۷۷:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دومین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه مشهد

25-27 مرداد1377

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

سیزدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تربیت مدرس

27-29 بهمن1377

دکتر حسین غریبی

 

 

سال ۱۳۷۸:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

سومین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه مازندران

۲۹-۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۸

دکتر جهانبخش رئوف

هفتمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه تهران

۲۱-۲۲ خرداد ۱۳۷۸

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

نهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه تبریز

۱۸-۲۰ مرداد ۱۳۷۸

دکتر جوانشیر جوزن

سومین کنفرانس آموزش شیمی ایران

آموزش و پرورش استان اصفهان

۲۵-۲۷ مرداد ۱۳۷۸

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

پنجمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه اصفهان

۱۰-۱۱ شهریور ۱۳۷۸

دکتر محمدحسین حبیبی

 

 

سال ۱۳۷۹:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

هشتمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه کاشان

۲۷-۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۹

دکتر عبدالحمید بامنیری

چهارمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه کرمان

۱۴-۱۶ شهریور ۱۳۷۹

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

دهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی شریف

۱۸-۲۰ بهمن ۱۳۷۹

دکتر مهدی جلالی هروی

چهارمین سمینار شیمی فیزیک ایران

پردیس دانشگاه تهران – کیش

اسفند ۱۳۷۹

دکتر حسین نقیبی

 

 

سال ۱۳۸۰:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

چهارمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه تهران

۲۳-۲۴ خرداد ۱۳۸۰

دکتر محمد رضا گنجعلی

پنجمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

-----

تابستان ۱۳۸۰

-----

نهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه امام حسین(ع)

۲۴-۲۶ مهر ۱۳۸۰

دکتر عبداله جاویدان

ششمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۶-۱۷ آبان ۱۳۸۰

دکتر محمد علیزاده

یازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه یزد

۹-۱۱ بهمن ۱۳۸۰

خانم دکتر شایسته دادفرنیا

پنجمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه خلیج فارس- بوشهر

۱۱-۱۳ بهمن ۱۳۸۰

دکترحسین اسلامی

 

 

 سال ۱۳۸۱:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

ششمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه ارومیه

۵-۷ شهریور ۱۳۸۱

دکتر هدایت راحمی

دهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه گیلان

۱۹-۲۱ شهریور ۱۳۸۱

دکتر منوچهر مامقانی

اولین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه یاسوج

۱-۲ آبان ۱۳۸۱

دکتر بهادر کرمی

دوازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه مازندران

۸-۱۰ بهمن ۱۳۸۱

دکتر جهانبخش رئوف

هفتمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه زنجان

۷-۸ اسفند ۱۳۸۱

دکتر حسن حسینی منفرد

 

 

سال ۱۳۸۲:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دومین سمینار شیمی ماکروسیکل ایران

دانشگاه زنجان

۱۳-۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۲

دکتر محمد رضا یافتیان

پنجمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۹-۲۰ شهریور  ۱۳۸۲

دکترمحمدحسین مشهدی زاده

دومین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه اصفهان

۷-۹ بهمن ۱۳۸۲

دکتر حسین فقیهیان

چهاردهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تربیت معلم تهران

۲۸-۳۰ بهمن ۱۳۸۲

دکتر کاظم رفوئی

 

 

سال ۱۳۸۳:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

سیزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۹-۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳

دکترمحمود چمساز

هشتمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه تربیت معلم تبریز

۳-۵ شهریور ۱۳۸۳

دکتر مؤید حسینی صدر

یازدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۳-۱۵ بهمن ۱۳۸۳

دکتر عبدالرضا حاجی پور

هفتمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۸-۲۱ اسفند ۱۳۸۳

دکتر یوسف غایب

 

 

سال ۱۳۸۴:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه بیرجند

۷-۹ شهریور ۱۳۸۴

خانم دکتر سوسن صادقی

ششمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۸۴

دکتر داوود نعمت الهی

سومین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه کردستان

۵-۷ مهر ۱۳۸۴

دکتر علی حسین سروستانی

هشتمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۰ آبان الی ۳ آذر ۱۳۸۴

دکتر محمد حسن انتظاری

دوازدهمین سمینار شیمی آلی ایران و چهارمین گردهمائی اساتید شیمی آلی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۱۶-۱۸ اسفند ۱۳۸۴

دکتر علمدار آشناگر

 

 

سال ۱۳۸۵:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

نهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه گیلان

۲۳-۲۵ خرداد ۱۳۸۵

دکتر علی قنادزاده گیلانی

اولین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه اراک

۱۴-۱۵ شهریور ۱۳۸۵

دکتر غلامحسین عظیمی

سیزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه بوعلی سینا- همدان

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۸۵

دکتر رامین قربانی واقعی

اولین سمینار دانشجوئی شیمی ایران

دانشگاه اصفهان

۹-۱۱ آبان ۱۳۸۵

دکتر حسن سبزیان

ششمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه اهواز

۱۳-۱۵ دی ۱۳۸۵

خانم دکتر ناهید پوررضا

پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شیراز

۸-۱۰ اسفند ۱۳۸۵

دکتر عبدالکریم عباسپور

نهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه سمنان

۱۶-۱۷ اسفند ۱۳۸۵

دکتر علی عمو زاده

 

 

سال ۱۳۸۶:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه اصفهان هتل آسمان

۳-۶ اردیبهشت ۱۳۸۶

دکتر اصغرزینی اصفهانی

هفتمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه ارومیه

۶-۸ شهریور ۱۳۸۶

دکتر رضا امامعلی سبزی

چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه زابل

۱۴-۱۶ اسفند ۱۳۸۶

دکترحسین توکل

 

 

سال ۱۳۸۷:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان

۲۵-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

دکتر مژگان خراسانی مطلق

پانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه رازی کرمانشاه

۶-۸ شهریور ۱۳۸۷

دکتر عبدالحمید علیزاده

یازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه محقق اردبیلی

۲۹ تیر الی ۱ مرداد ۱۳۸۷

دکترعزیز حبیبی

 

 

سال ۱۳۸۸:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

یازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۳-۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

دکتر مهدی امیرنصر

هشتمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه کردستان- سنندج

۲۳-۲۵ تیر ۱۳۸۸

دکتر عبداله سلیمی

دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه کردستان- سنندج

۲۹ تیر الی ۱ مرداد ۱۳۸۸

دکتر خالد عزیزی

شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۶-۸ مرداد ۱۳۸۸

دکتر عباس افخمی

شانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه زنجان

۲۳-۲۵ مرداد ۱۳۸۸

دکتر علی رمضانی

دومین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه ارومیه

۵-۸ آبان ۱۳۸۸

دکتر مرتضی بهرام

 

 

سال ۱۳۸۹:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

سیزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه صنعتی شیراز

۲۴-۲۶ فروردین ۱۳۸۹

دکتر محمد مهدی پاپری(علویان مهر)

چهارمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

بندر عباس – پژوهشکده اکولوژی

۷-۹ اردیبهشت ۱۳۸۹

دکتر محمد صدیق مرتضوی

اولین سمینار شیمی صنعت ایران

دانشگاه صنعتی شریف

۲۲-۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

دکتر بهرام قنبری

هفدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه کاشان

۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۸۹

دکتر محسن بهپور

دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه  گیلان

۲۴-۲۵ شهریور ۱۳۸۹

دکتر خلیل طباطبائیان

هفدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه مازندران

۲۱-۲۳ مهر ۱۳۸۹

دکتر حشمت اله علی نژاد

نهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه یزد

۲-۴ بهمن ۱۳۸۹

دکتر حمیدرضا زارع

چهاردهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

پردیس دانشگاه تهران – کیش

۶-۹ اسفند ۱۳۸۹

دکتر حسن به نژاد

 

 

سال ۱۳۹۰:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

هجدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۲۸-۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

دکتر میثم نوروزی فر

پانزدهمین کنگره ملی، سال جهانی شیمی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۰

دکتر عباس افخمی

سیزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه رازی کرمانشاه

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۰

خانم دکتر عزت رفیعی

هفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه زنجان

۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۹۰

دکتر نعمت اله ارشدی

سومین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه تبریز

۱۸-۱۹ آبان ۱۳۹۰

دکتر عبدالحسین ناصری

پنجمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه شهید چمران اهواز

۳۰ آذر الی ۲ دی ۱۳۹۰

دکتر آرش مراد زادگان

هجدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۷-۱۹ اسفند ۱۳۹۰

دکتر نوراله حاضری

 
 

سال ۱۳۹۱:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

اولین سمینار واکنشهای چندجزیی

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی در کرمان

۹-۱۰ خرداد ۱۳۹۱

دکتر الهه مصدق

چهاردهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه صنعتی شریف

۷-۸ شهریور ۱۳۹۱

دکتر مجتبی باقرزاده

پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه تهران

۱۳-۱۶ شهریور ۱۳۹۱

دکتر علی مقاری

نوزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه ولیعصر رفسنجان

۱۵-۱۷ شهریور ۱۳۹۱

دکتر علی دره کردی

دهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه رازی کرمانشاه

۲۷-۲۹ تیر ۱۳۹۱

دکتر محمد باقر قلیوند

نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۸-۱۰ اسفند ۱۳۹۱

دکتر علی سرافراز یزدی

دومین سمینار شیمی صنعت با رویکرد تولید مواد دارویی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۱۶ اسفند ۱۳۹۱

دکتر مریم میرزاآقایان و دکتر کاظم کارگشا

 

 

سال ۱۳۹۲:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

بیستمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

۱۲-۱۴ تیر ۱۳۹۲

دکتر رامین قربانی واقعی

بیست و یکمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه ایلام

۲۲-۲۴ اسفند ۱۳۹۲

خانم دکتر مریم حجامی

بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

۶-۸ اسفند ۱۳۹۲

دکتر علی اصغر انصافی

شانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه مازندران

۷-۹ آبان ۱۳۹۲

دکتر سعید یگانگی

پانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه حکیم سبزواری

۱۲-۱۳ شهریور ۱۳۹۲

دکتر رضا طیبی

شانزدهمین کنگره ملی شیمی ایران

دانشگاه یزد

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۲

دکتر محمد امرالهی

هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه سمنان

۶-۷ شهریور ۱۳۹۲

دکترسید حسن زوار موسوی

ششمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه تبریز

۷-۸ آبان ۱۳۹۲

دکتر سهیل عابر

چهارمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه شیراز

۶-۷ آذر ۱۳۹۲

دکتر جواد تشخوریان

 

 

سال ۱۳۹۳:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

بیست و دومین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه تبریز

۲۸-۳۰ مرداد ۱۳۹۳

دکتر رضا نجار

بیست و یکمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شهید چمران اهواز

۲۳-۲۵ اسفند ۱۳۹۳

خانم دکتر ناهید پوررضا

هفدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

۲۹ مهر الی ۱ آبان ۱۳۹۳

دکتر سیف اله جلیلی

شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۵-۷ شهریور ۱۳۹۳

دکتر صادق صالح زاده

هفدهمین کنگره ملی شیمی ایران و اولین کنگره شهدای شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۳

دکتر رضا رنجبر کریمی و دکتر مسعود روحانی مقدم

یازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه گیلان

۱۸-۲۰ شهریور  ۱۳۹۳

دکتر مجید آروند

 

 

سال ۱۳۹۴:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه کردستان

۱۷-۱۹ شهریور ۱۳۹۴

دکتر کمال امانی

بیست ودومین سمینار شیمی تجزیه ایران

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۶-۸ بهمن ۱۳۹۴

دکتر سید حمید احمدی

هجدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

پردیس دانشگاه تهران – کیش

۱۵-۱۸ اسفند ۱۳۹۴

دکتر سیف اله جلیلی

هفدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۱۲-۱۴ شهریور ۱۳۹۴

دکتر ذوالفقار رضوانی

هجدهمین کنگره ملی شیمی ایران

دانشگاه سمنان

۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۴

دکتر علیرضا اصغری

هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) تهران

۴-۵ شهریور ۱۳۹۴

دکتر حسن باقری

پنجمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه تهران

۴-۵ آذر ۱۳۹۴

دکتر جهانبخش قاسمی

دومین سمینار دانشجوئی شیمی ایران

دانشگاه گیلان

۱۴-۱۶ مهر ۱۳۹۴

دکتر فرهاد شیرینی

 

 

سال ۱۳۹۵:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

نخستین کنفرانس شیمی کاربردی ایران دانشگاه تبریز
۱-۲ شهریور ۱۳۹۵
دکتر محمود زارعی
بیست وچهارمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
۳-۵ شهریور ۱۳۹۵

دبیر علمی: دکتر محمد قلعه اسدی

دبیر اجرایی: دکتر عبدالرضا ابری

نهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران دانشگاه زنجان ۶-۸ شهریور ۱۳۹۵ دکتر نعمت اله ارشدی
بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه صنعتی شریف
۹-۱۱ شهریور ۱۳۹۵

دبیر علمی:دکتر حبیب باقری

دبیر اجرایی:دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

نوزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه گیلان ۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۹۵ دکتر علی قنادزاده گیلانی
ششمین سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۳-۱۴ بهمن ۱۳۹۵ دکتر زهرا جمشیدی

نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

(سومین سمینار شیمی صنعت ایران)

دانشگاه جیرفت ۱۳-۱۴ بهمن ۱۳۹۵ دکتر راضیه رضوی
نوزدهمین کنگره شیمی ایران دانشگاه شیراز ۳-۵ اسفند ۱۳۹۵ رئیس کنگره: دکتر سیدحبیب فیروزآبادی و دبیر علمی: دکتر سیدحسین موسوی پور و دبیر اجرایی: دکتر عبدالکریم عباسپور
هجدهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۷-۱۹ اسفند ۱۳۹۵

دبیر علمی:دکتر حسین اشتیاق حسینی

دبیر اجرایی: دکتر امیر شکوه سلجوقی

 

سال ۱۳۹۶:

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر سمینار

دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو)

دانشگاه اصفهان ۱۳-۱۴ اردیبهشت۱۳۹۶ دکتر اسماعیل شمس سولاری
بیستمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دنشگاه اراک ۲۹-۳۱ مرداد  ۱۳۹۶ دکتر علیرضا صلابت
چهارمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان ۱-۲ شهریور  ۱۳۹۶ دکتر مژگان زنده دل
دومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دانشگاه زنجان ۶-۵ شهریور ۱۳۹۶

دبیر: دکتر محمد حسین رسولی فرد

دبیر علمی:

دکتر میر سعید سید دراجی

دبیر اجرایی:

دکتر رحمت اله پورعطا

بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۸-۱۰ شهریور  ۱۳۹۶

دبیر علمی:

دکتر بیوک حبیبی

دبیر اجرائی:

دکتر امیرعباس متین

بیست وپنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دانشگاه علم و صنعت ۱۱-۱۳شهریور  ۱۳۹۶

دبیر:دکتر شهرزاد جوانشیر

دبیر علمی:

دکتر علی ملکی

دبیر اجرایی:

دکتر محمد قربان دکامین

نوزدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو)

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۴-۱۶ شهریور  ۱۳۹۶

دبیر علمی:

دکتر میترا قاسم زاده

دبیر اجرایی:

دکتر علی اکبر طرلانی

هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دانشگاه خوارزمی ۱۵-۱۶ شهریور ۱۳۹۶

دبیر علمی:

دکتر وحید وطن پور

دبیر اجرایی:

دکتر محسن شیدایی

ششمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران (تحت حمایت نانو) دانشگاه مازندران ۴-۵ آبان ۱۳۹۶ دکتر محمدحسین فاطمی

 

 

 سال ۱۳۹۷ :

عنوان سمینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیرسمینار

URL

بیستمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران

۲۸-۲۶ تیر ۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد

دبیر : دکتر حسین عشقی

دبیر اجرائی: دکتر امیرشکوه سلجوقی

Website: https://icc20.um.ac.ir/index.php

E-mails:  icc20@um.ac.ir

telegram: https://t.me/icc20

دهمین سمینار آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

۴-۳ شهریور ۹۷ دانشگاه علم و صنعت

دبیر علمی: دکتر زهرا احمدآبادی، دانشگاه فرهنگیان شهیدهاشمی نژاد

دبیر اجرایی: دکتر فرانک منطقی

Website:

http://conf.isc.gov.ir/icec97/fa/

E-mails:  icec10@iust.ac.ir

پنجمین کنفرانس  بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران

۴-۵ شهریور ۹۷ دانشگاه تبریز دکتر معصومه خاتمیان اسکوئی

Website:

http://iizc5.tabrizu.ac.ir/fa

E-mails: iizc5@tabrizu.ac.ir 

telegram: https://t.me/iizc5

سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

۷-۶ شهریور ۹۷ دانشگاه بوعلی سینا همدان

دبیر علمی: دکتر جلال بصیری پارسا

دبیر اجرایی: دکتر جواد صاین

Website: www.conf.isc.gov.ir/chem3

E-mails:  iacs3@basu.ac.ir

telegram:  https://t.me/iacs3

اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۱۱-۰۱  شهریور ۹۷ دانشگاه زنجان

دبیر:دکتر علی رمضانی

دبیر علمی: دکتر محمدعلی رضوانی

دبیراجرائی: دکتر سیدجمال طباطبایی رضایی

Website:

http://conf.isc.gov.ir/Catalyst97/fa/

E-mails:  icc1@znu.ac.ir

telegram:https://t.me/ICC1st

ID: icc_1@

بیست وپنجمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

۱۴-۱۲ شهریور ۹۷ دانشگاه تبریز

دبیر: دکتر عبدالحسین ناصری

دبیر علمی: دکتر میررضا مجیدی

دبیر اجرایی: دکتر محمدسعید سرورالدین

Website:

http://isac25.tabrizu.ac.ir  

telegram: https://t.me/ISAC25_Tabriz

E-mails:   isac25@tabrizu.ac.ir

isac25.tabrizu@gmail.com

بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

۱۷ - ۱۵ شهریور ۹۷ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دبیر علمی: دکتر جابر جهان بین

دبیراجرایی: دکتر رحمان سلامت آهنگری

Website:

http://physchem21.azaruniv.ac.ir/index.php

E-mails:  ipcc21@azaruniv.ac.ir
اولین مدرسه زمستانه کمومتریکس ۶-۸ بهمن ۹۷ دانشگاه صنعتی شریف ----

Website: wsc.ch.sharif.edu

E-mail: sut.chemometric@gmail.com

تلفن:

۰۲۱۶۶۱۶۵۳۲۹

دورنگار:

۰۲۱۶۶۰۲۹۱۶۵

سیزدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

۹-۸ اسفند ۹۷ دانشگاه خلیج فارس

دبیر علمی: دکتر صادق کریمی

دبیر اجرائی : دکتر اسماعیل تماری

Website:

http://elect13.pgu.ac.ir/fa/

E-mail:pgu.electrochem@gmail.com

telegram: @Electrochem13

هشتمین سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی ۹-۸ اسفند ۹۷ دانشگاه اصفهان دکتر کیومرث اسکندری www.tccw.ir

بیستمین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

۰۲-۸۱ اسفند ۹۷ دانشگاه سیستان و بلوچستان

دبیر علمی: دکتر نیلوفر اکبرزاده

دبیراجرایی: دکتر حمیده سراوانی

Website:

http://seminar.usb.ac.ir/iicc

E-mail:  iicc20@usb.ac.ir

Whatsapp: icc20

بیست وششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۲۳-۲۱ اسفند ۹۷ دانشگاه زابل

دبیرعلمی:دکتر علیرضا اویسی

دبیر اجرایی: دکتر حمید بیضایی

Website:

isoc26.uoz.ac.ir

E-mails:isoc26@uoz.ac.ir

 

سال ۱۳۹۸:

عنوان سمینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیرسمینار

URL

چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

۳-۱ مرداد ۹۸ دانشگاه ارومیه

دبیر علمی:

دکتر سیدعلی حسینی

دبیر اجرایی:

دکتر حبیب مهریزاده

Website:

http://www.4iacc.ir/fa/

E-mails:iacc4@urmia.ac.ir

iacc4@yahoo.com

تلفن:

۰۹۰۵۸۱۴۰۰۸۸

۰۴۴۳۱۹۴۲۰۲۴

بیست و دومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

۳۱-۲۹ مرداد۹۸ دانشگاه زنجان

دبیر علمی:

دکتر مرتضی واحدپور

دبیر اجرایی:

دکتر حامد بهرامی

Website:

http://physchem22.ir/

E-mails: ipcc22@znu.ac.ir

تلفن:

  ۰۹۹۲۱۵۳۴۹۳۷

۰۲۴۳۳۰۵۲۶۳۱

بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

۳۰ مرداد الی یک شهریور ماه ۹۸ دانشگاه ارومیه

دبیر علمی: دکتر نادر نوروزی پسیان

دبیر اجرایی:

دکتر قاسم مرندی

Website:   http://www.27icoc.ir/fa/

تلفن :

۰۹۰۵۴۶۶۹۱۳۴

۰۴۴۳۱۹۴۲۰۵۹
دورنگار : ۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۴

بیست وششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

۵-۳ شهریور ۹۸ دانشگاه سمنان

دبیر:

دکتر علیرضا اصغری

دبیر علمی:

دکتر مریم رجبی

دبیر اجرایی:

دکتر مهدی بهزاد

Website: https://isac26.semnan.ac.ir/fa/

E-mail:  isac26@semnan.ac.ir

بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

۷-۶ شهریور ۹۸ دانشگاه اراک

دبیر علمی: دکتر مژگان

زنده دل

دبیراجرایی: دکتر حمید خانمحمدی

Website:http://iicc21.araku.ac.ir

E-mail:  a-iicc21@araku.ac.ir

تلفن:   ۰۸۶۳۴۱۷۳۵۷۵

نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

۱۳-۱۲ شهریور ۹۸ دانشگاه اراک

دبیر علمی: دکتر جواد ذوالقرنین

دبیراجرایی: دکتر علیرضا خدابخشی

Website:

http://9chemenv.araku.ac.ir/

E-mail:9-chemenv@araku.ac.ir

تلفن : ۰۸۶۳۴۱۷۳۵۵۷

ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران

۲۷-۲۶ شهریور ۹۸ دانشگاه صنعتی قوچان

دبیر علمی: دکتر علی آیتی

دبیراجرایی: دکتر مهدی نیکنام

Website: http://inzc6.qiet.ac.ir/

E-mail: inzc6@qiet.ac.ir

تلفن: ۰۵۱۴۷۳۴۴۰۰۶

هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۸-۹ آبان ۹۸ دانشگاه صنعتی شاهرود

دبیر علمی: دکتر ناصر گودرزی

دبیر اجرایی: دکتر منصور عرب چم جنگلی

Website: http://cnf.shahroodut.ac.ir/ibcs7/fa/

E-mail: IBCS7@shahroodut.ac.ir

تلفن: ۹-۰۲۳۳۲۳۹۲۲۰۴

پنجمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا ۹۸)

مورد حمایت انجمن شیمی ایران

۲۸ -۳۰ آبان ۹۸ دانشگاه اصفهان

دبیرعلمی: دکتر امیرحسین نوارچیان

دبیراجرایی: دکتر عباس محمدی

Website: hampa98.ui.ac.ir

E-mail:hampa98@res.ui.ac.ir

تلفن:

۰۳۱۳۷۹۳۴۰۱۶

۰۳۱۳۷۹۳۴۹۲۳

۰۳۱۳۷۹۳۴۹۴۶

نهمین مدرسه زمستانه شیمی نظری و محاسباتی

به خاطر ویروس کرونا لغو گردید

۳۰ دی الی ۴ بهمن ۹۸ دانشگاه صنعتی شریف ----

Website: http://tccw.ir/

E-mail: tccw@ch.sharif.edu

دومین مدرسه زمستانه کمومتریکس

۱۲  الی ۱۴ بهمن ۹۸ دانشگاه صنعتی شریف ----

Website: wsc.ch.sharif.edu

E-mail: sut.chemometric@gmail.com

تلفن:

۰۲۱۶۶۱۶۵۳۲۹

دورنگار:

۰۲۱۶۶۰۲۹۱۶۵

دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۳۰ بهمن ماه الی یک اسفند ماه ۹۸ دانشگاه خوارزمی

رئیس کنفرانس:

دکتر عزیزاله حبیبی

دبیرعلمی:

دکتر علیرضا حریفی مود

دبیراجرایی:

دکتر روزبه کلباسی

Website: http://icc2020.khu.ac.ir/

E-mail: icc2020@khu.ac.ir

تلفن:

۰۲۱۸۶۰۷۲۷۰۶

دورنگار:

۰۲۱۸۶۰۷۲۷۰۷


 

سال ۱۳۹۹: (کرونا ویروس-برگزاری به صورت مجازی)

 

عنوان وبینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیر وبینار یا سخنران مهمان

URL

نهمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی

مورد حمایت انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

۲۱ و ۲۲ خرداد ماه سال ۹۹

دانشگاه تهران

(مجازی)

دکتر هادی اکبرزاده

Website: http://conference.olgou.ir/

E-mail: conference@olgou.ir

تلفن:

   ۸۸۳۵۲۰۸۰۲۱ ۰  و   ۷۱۸۸۳۵۲۰۲۱ ۰

دورنگار:

۸۸۶۳۴۰۰۸ ۲۱۰

اولین سمپوزیوم کمومتریکس انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

۲۰ الی ۲۱ آبان ۱۳۹۹ 

دانشگاه تبریز

(مجازی)

دکتر عبدالحسین ناصری

website:

https://ics-1st.tabrizu.ac.ir/fa

نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران

مورد حمایت انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

۲۱ الی ۲۳ آبان ۱۳۹۹ 

پژوهشگاه دانش های بنیادی

(مجازی)

رئیس کنفرانس:

دکتر مهدی صادقی

دبیرعلمی:

دکتر کاوه کاووسی

دبیراجرایی:

دکتر چنگیز اصلاحچی

Website: https://icb9.ibis.org.ir/

E-mail: icb9@ibis.org.ir

تلفن:

۰۲۱۲۴۵۰۹۶۴۰

هشتمین کنفرانس بین‌المللی نانوساختارها (ICNS8)

مورد حمایت انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

۲۸  الی ۳۰ آبان ۹۹

دانشگاه صنعتی شریف

(مجازی)

دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

Website: http://icns8.sharif.ir/

E-mail: icns8.sharif@gmail.com

icns8@sharif.ir

تلفن:

۰۲۱۶۶۱۶۴۱۱۸

یازدهمین کنفرانس دوسالانه آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹

دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

(مجازی)

رئیس کنفرانس: دکتر شهرام عروف زاد

دبیر کنفرانس: دکتر سیدمحسن موسوی

دبیر علمی: دکتر مهشید گلستانه

دبیر اجرایی: دکتر زکیه اکرمی

Websitehttp://icec11.cfu.ac.ir/

E-mail: icec11@cfu.ac.ir

لینک شرکت در کنفرانس:

https://www.skyroom.online/ch/sh.110/icec11

تلفن: ۰۳۱۳۷۸۰۵۷۰۰

۰۹۰۱۹۵۰۳۳۷۶

۰۹۳۰۲۶۸۷۶۳۹

اولین مدرسه زمستانه شیمی محاسباتی و نهمین سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی

به صورت مجازی

۱۷ الی ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹

دانشگاه صنعتی شریف

(مجازی)

دکتر مجتبی باقرزاده

دکتر سیروس جمالی

دکتر افشین شفیعی

دکتر زهرا جمشیدی

Website: http://www.tccw.ir/

سومین مدرسه زمستانه کمومتریکس

به صورت مجازی

۱۲ الی ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹

دانشگاه صنعتی شریف

(مجازی)

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

Website:

http://wsc.ch.sharif.edu/

Email : sut.chemometrics@gmail.com

telegram.me/sut_wsc

تلفن:

۰۲۱۶۶۱۶۵۳۲۶

دورنگار:

۰۲۱۶۶۰۲۶۱۶۵

اولین همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی(با محوریت گشنیز)

مورد حمایت انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

۱۹ و ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹

دانشگاه نهاوند

(مجازی)

رئیس همایش: دکتر واحد قیاسی

دبیر علمی: دکتر ملیحه السادات صفایی

دبیر اجرایی: دکتر حسین خسروی

Website:

http://camcs1.nahgu.ac.ir/fa/

E-mail: camcs1.nahgu@yahoo.com

تلفن:

۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۷

(Whatsapp):   ۰۹۹۸۱۰۶۰۵۹۴

 

سال ۱۴۰۰: (کرونا ویروس-برگزاری به صورت مجازی)

 

عنوان وبینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیر وبینار یا سخنران مهمان

URL

نخستین مدرسه تابستانی شیمی فیزیک ۲۷ و۲۸  تیرماه ۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

(مجازی)

----

Website:

https://chem.iut.ac.ir/fa/pcs

شماره تماس : ۳۳۹۱۳۲۶۵-۳۱ (۰)- ۹۸+

‫‪iut.pcschool@gmail.com‬‬

سومین همایش ملی آموزش شیمی

(تحت حمایت انجمن شیمی ایران)

چهارشنبه  ۱۳ مرداد ماه۱۴۰۰

دانشگاه فرهنگیان

(مجازی)

دبیر علمی: دکتر محمدحسن بازوبندی

دبیر اجرایی: دکتر لیلا کیوانفر

Website:

http://chemconf2.cfu.ac.ir/

چهاردهمین وبینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

۷ و ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰

دانشگاه خوارزمی

(مجازی)

دبیر علمی: دکتر  محمدحسین مشهدی زاده اردکانی

دبیر اجرایی: دکتر فراهانی ماستری

Website:

http://echem14.khu.ac.ir/

تلفن:  ۰۲۱۸۶۰۷۲۷۰۶

پنجمین وبینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

۱۱-۹ شهریور  ۱۴۰۰

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(مجازی)

دبیر علمی: دکتر علیرضا امانی قدیم

دبیر اجرایی: دکتر مجید مظهرقراملکی

Website:

http://5iacs.azaruniv.ac.ir/

E-mail: 5IACS.azaruniv@gmail.com

Whatapp :    https://chat.whatsapp.com/HVu0QR3NfPkFYCBpARnI1d

مدرسه پاییزه انجمن علمی شیمی دانشگاه کردستان با همکاری انجمنهای علمی کشور

(تحت حمایت انجمن شیمی ایران)

۴ مهر لغایت ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دانشگاه کردستان

(مجازی)

----

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامی انجمن به آدرس @Chemist_uok مراجعه نمایید.

لطفا جهت ثبت‌نام در دوره‌های مدرسه پاییزه با آی‌دی های تلگرامی زیر در ارتباط باشید:
@raha_hasani1995
@Vatandust_13
@amir_shokouf

دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

۱۱-۱۰  آبان ماه ۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی قوچان

(مجازی)

دبیر علمی: دکتر طاهره روحانی

دبیر اجرایی: دکتر مجید مهدویان

Website:

http://chemenv2021.qiet.ac.ir/

لینک ورود به وبینار:

https://webinar2.qiet.ac.ir/chemenv2021/

پست الکترونیکی:

chemenv-10@qiet.ac.ir

تلفن : ۰۵۱۴۷۳۴۴۰۰۶

دورنگار: ۰۵۱۴۷۳۴۳۰۰۱

میزگرد تخصصی در زمینه بحران آب

همزمان با برگزاری دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

سه شنبه  ۱۱ آبان ماه

ساعت ۱۶

دانشگاه صنعتی قوچان

(مجازی)

دکتر مجتبی شمسی

دکتر تورج همتی

دکتر مهدی کلاهی

دکتر سیدحسین خبازی خادر

لینک ورود به میزگرد:

https://webinar2.qiet.ac.ir/chemenv2021/

هشتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دانشگاه تربیت مدرس

(مجازی)

دبیر علمی و اجرایی: دکتر احمد مانی

Website:

https://chemo2021.modares.ac.ir/

لینک ورود:

https://lablive.modares.ac.ir/b/ahm-f9h-ljd-znb

گذرواژه:  777176

دومین مدرسه زمستانه شیمی محاسباتی و دهمین سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی

۲-۴ آذر ماه ۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

(مجازی)

دبیر: دکتر زهرا جمشیدی

Website: www.tccw.ir

لینک عضویت در گروه واتساپ سمینار:

https://chat.whatsapp.com/ES3kVW7IDqkANbWzw77tnS

لینک اتاق مجازی سمینار:
لینک پخش زنده سمینار در سامانه لحظه نگار:

دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

کمیته شیمی صنعت انجمن شیمی ایران

۴ و ۵ آذر ماه ۱۴۰۰

دانشگاه جیرفت

(مجازی)

دبیر علمی: دکتر ندا سیدی

دبیر اجرایی: دکتر محبوبه زاهدی

Website:

http://ncdsci.ujiroft.ac.ir/2021/Home/Index

پست الکترونیکی:

ncdsci@ujiroft.ac.ir

لینک ورود به وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/jirooftuniweb/ncdsci

بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

۲۲ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰

دانشگاه شهید باهنر کرمان

(مجازی)

دبیر: دکتر مریم دهستانی

دبیر علمی: دکتر وحید صاحب

دبیران اجرایی: دکتر سیدمحمدعلی حسینی

دکتر عفت جمالی

Website:

https://physchem23.uk.ac.ir/

لینک گروه پرسش و پاسخ:

https://chat.whatsapp.com/Ixc6kPJThcM1C5Ymz3899z

لینک اطلاع رسانی ها:

https://chat.whatsapp.com/CZzeVlDOlfJ2wx4RpZjHTz

پیش مدرسه  چهارمین مدرسه زمستانه کمومتریکس

چهارشنبه ۱۳ بهمن

ساعت ۸:۳۰

دانشگاه صنعتی شریف

(مجازی)

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

https://www.ics.ir/fa/news/detail/21921/

چهارمین مدرسه زمستانه کمومتریکس

۱۷ الی ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

(مجازی)

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

Website:

http://wsc.ch.sharif.edu/

Email : sut.chemometric@gmail.com

https://t.me/SUT_WSC

https://chat.whatsapp.com/BSmwiUT9AvgICELbyvw4YE

https://www.linkedin.com/company/winter-school-of-chemometrics

اولین مدرسه زمستانه شیمی محاسباتی

شبیه سازی دینامیک مولکولی جذب آلاینده هاتوسط حلال های اتکتیک عمیق

(تحت حمایت انجمن شیمی ایران)

 ۲۸ و ۲۹  بهمن ماه ۱۴۰۰

آزمایشگاه شبیه سازی مولکولی

(مجازی)

مدرسین:  دکتر جابر جهان بین

دکتر پریسا جهان بخش

سمانه بارانی پور

باحضور:سرکار خانم دکتر کوثر خواجه

تلفن :   ۰۹۳۷۳۰۸۶۷۶۴

کانال تلگرامی:

 https://t.me/WORKSHOP_azaruniv1400

واتساپ:   ۰۹۰۳۱۴۴۸۲۲۸

ایمیل:   msl.workshop1400@gmail.com

دومین مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی"مقدمه‌ای بر نظریه تابعی چگالی (DFT)"

۹ و ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

(مجازی)

پروفسور سعید شاهرخیان


دکتر زهرا جمشیدی


دکتر افشین شفیعی

Website:   www.tccw.ir

کانال تلگرامی: @tccwmeeting

Email :tccw@ch.sharif.edu

تلفن تماس:

۶۶۱۶۵۳۰۴ - ۰۲۱

۶۶۱۶۵۳۱۹ - ۰۲۱

بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

۱۰ - ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

(مجازی)

دبیر علمی: دکتر نجم الدین عزیزی

دبیر اجرایی: دکتر سلمان طاهری

Website:

http://www.isoc2021.ir/

تلفن : 44787811-021

همراه : 09300338662

واتس آپ : 09300338662

اینستاگرام : 28isoc2021

اولین همایش ملی توسعه فناوری نانو در علوم پایه و مهندسی

(تحت حمایت انجمن شیمی ایران)

۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دانشگاه اراک

(مجازی)

دبیر علمی: دکتر فرهاد حیدری
دبیر اجرایی: دکتر علیرضا خدابخشی

Website:

http://dnbse.araku.ac.ir 

تلفن تماس:08634173419

E-mail: d-nano@araku.ac.ir

 

سال ۱۴۰۱:

عنوان وبینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیر وبینار یا سخنران مهمان

URL

International Webinar:

The Recent Environmental Challenges & The Sustainable Remediation Strategies

چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ساعت ۱۱ الی ۱۵

دانشگاه جیرفت رئیس کنفرانس:
دکتر محبوبه شیرانی

Registration Link:

https://forms.gle/WjoshW1Vw98uwvwm6

Webinar Link:

https://live.onlineamoozan.ir/ch/skyroom/remediation

https://www.ics.ir/fa/news/detail/21991/

دومین سمپوزیوم کمومتریکس انجمن شیمی ایران

 ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دانشگاه تبریز کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

https://www.ics.ir/fa/news/detail/21995/

جهت کسب اطلاعات بیشتر  و ثبت نام با سرکار خانم دکتر ساجدی امین  از طریق واتساپ با شماره همراه 09386051899 در تماس باشید

دومین گردهمایی تخصصی شیمی آلی فلزی

۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

حضوری-مجازی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان کمیته شیمی آلی انجمن شیمی ایران

لینک ورود به گردهمایی:

https://elearn.iasbs.ac.ir/b/drh-k0u-vwg-66q

https://www.ics.ir/fa/news/detail/22009/

سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

 ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

رئیس کنفرانس :

دکتر علیرضا عشوری

دبیر علمی کنفرانس :

دکتر مریم رنجبر

دبیر اجرایی کنفرانس : دکتر راضیه حبیب پور

Website:

 https://irost.org/icc2022/

تلفن تماس

۰۲۱۵۷۴۱۶۲۸۴
۰۹۳۰۲۹۳۴۸۹۵

E-mail:   ICC2022@irost.org

https://www.ics.ir/fa/news/detail/21918/

سمپوزیوم ملی شیمی سبز

۲۰ الی ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ اتحادیه علمی دانشجویی شیمی کشور با حضور اساتید برجسته این حوزه از دانشگاهها ی کشور

جهت ثبت نام به آیدی زیر مراجعه کنید:

@Elahe9618

https://www.ics.ir/fa/news/detail/22038/

سمپوزیم ملی شیمی دارویی

۲۰ الی ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱ کمیته دانشجویی سندیکا تولید کنندگان مواد اولیه دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی با حضور اساتید دانشگاه و مدیران صنعت داروسازی کشور

جهت ثبت نام به آیدی زیر مراجعه کنید:

@Elahe9618

https://www.ics.ir/fa/news/detail/22047/

بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

 ۴ لغایت ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

رئیس کنفرانس:

دکتر حسن ولی زاده

دبیر علمی:

دکتر امیرعباس متین

دبیر اجرایی:

دکتر حسین هاشم پور

Website:

فارسی: Icc21.azaruniv.ac.ir

انگلیسی:Icc21e.azaruniv.ac.ir

E-mail:21chemistrycongress@gmail.com

تلفن:

  ۰۴۱۳۱۴۵۲۰۸۲

لینک صفحه اینستاگرام:

https://instagram.com/21chem.cong?utm_medium=copy_link

لینک کانال واتساپ: 

https://chat.whatsapp.com/EHulCLubCr38iddxNv9GRE

لینک کانال تلگرام:  

https://t.me/chemistrycongress21

https://www.ics.ir/fa/news/detail/21966/

همایش بزرگ روز شیمی

۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

ساعت ۱۰ صبح
دانشگاه صنعتی اصفهان دکتر علی اصغر انصافی

Website:

https://chem.iut.ac.ir/fa/

لینک ورود:

https://meet.iut.ac.ir/b/t6m-pxx-9at-3nm

https://www.ics.ir/fa/news/detail/22071/

بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

۳-۱ شهریور ماه  ۱۴۰۱ دانشگاه زنجان

دبیر :

دکتر محمدرضا یافتیان

دبیر علمی کنفرانس :

دکتر ناصر دلالی

دبیر اجرایی کنفرانس : دکتر سیاوش نوروزی

Website:

http://isac27.znu.ac.ir/

E-mail: isac27@znu.ac.ir

تلفن: ۰۲۴۳۳۰۵۲۴۷۷

https://www.ics.ir/fa/news/detail/21942/

ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

۶ الی ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ دانشگاه ملایر

دبیر علمی:

دکتر علیرضا سلیمانی

دبیر اجرایی:

دکتر یاسین قلی ئی

Website:

https://conference.malayeru.ac.ir/iacc6/fa/

ایمیل:   iacc6@malayeru.ac.ir

تلگرام: @iacc6.malayeru

اینستاگرام:  @I.A.C.C.6

https://www.ics.ir/fa/news/detail/21988/

هفتمین کنفرانس  زئولیت انجمن شیمی ایران

۸ و ۹ شهریور ماه سال  ۱۴۰۱ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

دبیر علمی:

دکتر علی اکبر طرلانی

دبیر اجرایی:

دکتر هانی صیاحی

Website:

فارسی: http://izc7.ccerci.ac.ir/?se=1

انگلیسی: http://izc7.ccerci.ac.ir/?se=3

E-mail:IZC7@ccerci.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۸۷۸۷۰

دورنگار: ۰۲۱۴۴۷۸۷۷۸۰

https://www.ics.ir/fa/news/detail/22041/

سومین وبینار بین المللی چالش های زیست محیطی اخیر و استراتژی های اصلاح پایدار

چهارشنبه مورخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ تا ۱۴ دانشگاه جیرفت رئیس:
دکتر محبوبه شیرانی

دبیر:
دکتر طاهره روحانی
Registration Link:
https://forms.gle/wMUHHXcWR9RiVVkB9
Webinar Link:
https://www.skyroom.online/ch/jiroft_1401/3rd-one-day-international-webinar

سومین مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی

۱ الی ۵ اسفندماه ۱۴۰۱ دانشگاه صنعتی شریف دکتر  زهرا جمشیدی

اطلاعات و ثبت نام از:

   tccw.ch.sharif.edu

 @tccwmeeting

https://www.ics.ir/fa/news/detail/22205/

 

سال ۱۴۰۲:


عنوان وبینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیر وبینار یا سخنران مهمان

URL

چهارمین کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

مورد حمایت انجمن شیمی

برگزار گردید

۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

رئیس کنگره :

دکتر حسن زمانیان

Website:

https://ifstc2023.conf.irost.ir/fa/

E-mail:  Ifstc2023@irost.ir

https://www.ics.ir/fa/news/detail/22286/

همایش ملی شیمی دارویی و فیتوشیمی

مورد حمایت انجمن شیمی

برگزار گردید

۶ و ۷ تیر ماه ۱۴۰۲ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته دکتر الهه مصدق

Website:

https://congress.kgut.ac.ir/mcp/default.aspx

https://www.ics.ir/fa/news/detail/22343/

تلفن: ۰۳۴-۳۳۷۷۶۶۱۳

داخلی ۳۲۱۵

۰۹۲۲۰۶۶۸۵۲۷

ایمیل:   kgutconf@gmail.com

سومین سمپوزیوم کمومتریکس انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

  ۱۳ و ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲ دانشگاه تبریز

دبیر :  دکتر عبدالحسین ناصری

(توسط کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران)

Website:

https://www.ics.ir/fa/news/detail/22342/

سومین مدرسه تابستانه دیاگنوپلاس

مورد حمایت انجمن شیمی

برگزار گردید

۲۰ الی ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲ شرکت شتابدهنده دیاگنوپلاس شرکت شتابدهنده دیاگنوپلاس

Website:

https://diagnoplus.ir/

https://www.ics.ir/fa/news/detail/22351/

همایش دانشجویی نمایشگاه بین المللی فارمکس

مورد حمایت انجمن شیمی

برگزار گردید

سه شنبه ۳۱ مرداد الی جمعه ۳ شهریور مرکز نمایشگاهی ایران مال کمیته دانشجویی سندیکا تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی

Website:

https://pharmex.me/

https://www.ics.ir/fa/news/detail/22433/

بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

یک الی ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲ دانشگاه کردستان

دبیر علمی:  دکتر سجاد محبی

دبیر اجرایی: دکتر روشن خوشنوازی

Website:

https://iicc22.conf.uok.ac.ir/fa/

E-mail: iicc22@uok.ac.ir

تلفن: ۰۸۷۳۳۶۲۱۶۸۰ 

https://www.ics.ir/fa/news/detail/22280/

سومین مدرسه شیمی ویژه دانشجویان کارشناسی

مورد حمایت انجمن شیمی

برگزار گردید

یک لغایت ۲ شهریور ماه ۱۴۰۲  دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

دبیر علمی  و اجرایی:

دکتر امین عبدالهی

دکتر حسین مولوی

Website:

https://iasbs.ac.ir/~chem.school/

تلفن: ۲۴۳۳۱۵۳۲۳۲۰

E-mail: chem.school@iasbs.ac.ir

https://www.ics.ir/fa/news/detail/22360/

هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۲۸ و ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲
دانشگاه سمنان

دبیر: دکتر فرشاد ورامینیان

دبیر علمی:  دکتر علیرضا اصغری

دبیر اجرایی: دکتر کیانا پیوندی

Website:

https://izc8-2.semnan.ac.ir/

ارتباط با دبیرخانه:

https://izc8.semnan.ac.ir/cnf/contact.us

https://www.ics.ir/fa/news/detail/22312/

نهمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۲۶ و ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲ دانشگاه بین المللی قزوین

دبیر علمی:  دکتر محمدرضا خانمحمدی خرمی

دبیر اجرایی: دکتر مجید سلیمانی

Website:

http://conf.ikiu.ac.ir/chemo2023/fa/

شماره تلفن:   ۰۲۸۳۳۹۰۱۳۶۷

https://www.ics.ir/fa/news/detail/22320/

بیست و نهمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

  ۱۰ الی ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲ دانشگاه قم

دبیر علمی:  دکتر مصطفی کیامهر

دبیر اجرایی: دکتر محمود زارعی

Website:

https://occ2023.qom.ac.ir/Home/Index

تلفن دبیر علمی:   ۰۲۵۳۲۱۰۳۰۰۱

تلفن دبیر علمی:   ۰۲۵۳۲۱۰۳۰۴۵

تماس ضروری با دبیر علمی (۹ الی ۱۳): ۰۹۲۰۱۳۶۴۰۳۶

تماس ضروری با دبیر اجرایی (۹ الی ۱۳): ۰۹۳۷۸۳۴۷۳۹۹

https://www.ics.ir/fa/news/detail/22353/

پنجمین مدرسه زمستانه کمومتریکس

برگزار گردید

۸ الی ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی شریف کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

چهارمین مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی

برگزار گردید

۲۳ الی ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی شریف

دکتر زهرا جمشیدی

دکتر سیامک نوری زاده

دکتر شانت شهبازیان

دکتر سیدمحمد اعظمی

Website: http://tccw.ch.sharif.edu/

Telegram:  @tccwmeeting

چهارمین سمینار کاتالیست انجمن شیمی ایران

برگزار گردید

۹ و ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ دانشگاه علم و صنعت ایران رئیس کنفرانس :  دکتر منصور انبیاء
دبیر اجرایی: دکتر حسین غفوری
دبیر علمی: دکتر علی ملکی

website: http://icc2024.iust.ac.ir/

Email : icc2024@iust.ac.ir

شماره ثابت: ۷۳۲۲۸۳۴۶-۰۲۱

شماره همراه۰۹۹۱۹۸۸۸۳۱۹

کانال بله:    https://ble.ir/catalystconference1402

کانال ایتا:    http://eitaa.com/catalyst1402

کانال تلگرام:  http://t.me/catalystconference1402