اعضای هیات تحریریه نشریه تخصصی شیمی آلی

( Organic Chemistry Research )

 

نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه URL
دکتر حسین عشقی Editor-in-Chief فردوسی مشهد heshghi@um.ac.ir
دکتر صادق رستم نیا

Managing Editor &

Associate Editor-in-Chief

علم و صنعت ایران srostamnia@gmail.com
دکتر سعید بلالائی Editorial Board خواجه نصیرالدین طوسی balalaie@kntu.ac.ir
دکتر علی رمضانی زنجان aliramazani@gmail.com
دکتر محمد علی زلفی گل بوعلی سینا-همدان zolfi@basu.ac.ir
دکتر هاشم شرقی شیراز shashem@chem.susc.ac.ir
دکتر فرهاد شیرینی گیلان shirini@guilan.ac.ir
دکتر پیمان صالحی شهید بهشتی p-salehi@sbu.ac.ir
دکتر غلامحسین ظهوری فردوسی مشهد zohuri@um.ac.ir
دکتر عبدالعلی علیزاده تربیت مدرس aalizadeh@modares.ac.ir
دکتر محمدزمان کسائی تربیت مدرس kassaeem@modares.ac.ir
دکتر علیرضا کیاست شهید چمران اهواز akiasat@scu.ac.ir
دکتر فیروز مطلوبی مقدم صنعتی شریف matloubi@sharif.edu
دکتر شادپور ملک پور صنعتی اصفهان mallak@cc.iut.ac.ir
دکتر محمدعلی ناصری بیرجند manaseri@birjand.ac.ir
دکتر خدابخش نیکنام بوشهر khniknam@gmail.com
Prof. Esmail Doustkhah Koç university of Istanbul edoustkhahheragh@ku.edu.tr
Prof. Tomás Torres Autonoma University of Madrid tomas.torres@uam.es
Prof. Preston John MacDougall Middle Tennessee State University Murfreesboro pmacdougall@mtsu.edu