اعضاء شورای انتشارات انجمن شیمی ایران

دکتر مجتبی شمسی پور رئیس شورای انتشارات
دکتر علی اکبر صبوری مسئول کمیته انتشارات و دبیر شورای انتشارات
دکتر محمد علی زلفی گل دبیر انجمن شیمی ایران
دکتر عباس ترسلی رئیس شورایعالی انجمن
دکتر محمد زمان کسائی سردبیر نشریه تخصصی شیمی آلی
دکتر عبدالعلی علیزاده مدیر مسئول نشریه تخصصی شیمی آلی
دکتر احمد شعبانی نماینده کمیته شیمی آلی انجمن
دکتر علی حیدر پاکیاری سردبیر نشریه تخصصی شیمی فیزیک
دکتر حسن به نژاد مدیر مسئول نشریه تخصصی شیمی فیزیک
دکتر عباسعلی رستمی نماینده کمیته شیمی فیزیک انجمن
دکتر مهدی امیر نصر سردبیر نشریه تخصصی شیمی معدنی
دکتر مجید مقدم مدیر مسئول نشریه تخصصی شیمی معدنی
دکتر ولی اله میرخانی نماینده کمیته شیمی معدنی انجمن
دکتر عباس افخمی سردبیر نشریه تخصصی شیمی تجزیه
دکتر اسماعیل شمس سولاری مدیر مسئول نشریه تخصصی شیمی تجزیه
دکتر علی اصغر انصافی نماینده کمیته شیمی تجزیه انجمن
دکتر محمد کوتی سردبیر نشریه تخصصی آموزش شیمی
دکتر نعمت اله ارشدی مدیر مسئول نشریه تخصصی آموزش شیمی
دکتر علی مرسلی سردبیر نشریه تخصصی نانو شیمی
دکتر محمدرضا هرمزی نژاد مدیر مسئول نشریه تخصصی نانو شیمی