اعضای شورایعالی انجمن شیمی ایران منتخب سال ۹۹

 

اعضای شورایعالی

سمت

عضو هیات علمی

عکس

دکتر عباس ترسلی رئیس شورایعالی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر ناهید پوررضا دبیر شورایعالی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مجتبی شمسی پور

رئیس هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر محمد علی زلفی گل نائب رئیس هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر مجید مقدم دبیر انجمن و عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان
دکتر ولی اله میر خانی خزانه دار انجمن و عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان
دکتر مجتبی باقرزاده عضو هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر بابک کریمی عضو هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
دکتر حسین عشقی عضو هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد علی ناصری عضو علی البدل هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه بیرجند
دکتر یداله یمینی عضو علی البدل  هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مرتضی بهرام بازرس انجمن و عضو شورایعالی دانشگاه ارومیه
دکتر نیلوفر اکبرزاده بازرس انجمن و عضو شورایعالی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر مجید آروند عضو شورایعالی دانشگاه گیلان
دکتر ژیلا آزاد عضو شورایعالی دانشگاه الزهراء ----
دکتر کریم اسدپور زینالی عضو شورایعالی دانشگاه تبریز
دکتر غلامرضا اسلامپور عضو شورایعالی دانشگاه خوارزمی
دکتر سعید بلالایی عضو شورایعالی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر محمود تاج بخش عضو شورایعالی دانشگاه مازندران
دکتر شهرام تنگستانی نژاد عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان
دکتر سیدحسن زوار موسوی عضو شورایعالی دانشگاه گیلان
دکتر عبداله سلیمی عضو شورایعالی دانشگاه کردستان
دکتر عبدالمحمد عطاران عضو شورایعالی دانشگاه پیام نور واحد تهران
دکتر علیرضا کیاست عضو شورایعالی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر ایرج محمدپور عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان
دکتر احمدرضا مساح بازرس انجمن و عضو شورایعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا
دکتر ملک طاهر مقصودلو عضو شورایعالی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر سید مسعود نبوی زاده عضو شورایعالی دانشگاه شیراز
دکتر عیسی یاوری عضو شورایعالی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهرام یداللهی عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان


اعضای شورایعالی انجمن شیمی ایران منتخب سال ۹۷

 

اعضای شورایعالی

سمت

عضو هیات علمی

عکس

دکتر عباس ترسلی رئیس شورایعالی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر ناهید پوررضا دبیر شورایعالی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مجتبی شمسی پور

رئیس هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر محمد علی زلفی گل دبیر انجمن و نائب رئیس و عضو شورایعالی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر ولی اله میر خانی خزانه دار انجمن و عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان
دکتر بابک کریمی عضو هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
دکتر حسین عشقی عضو هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مجید مقدم عضو هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان
دکتر یداله یمینی عضو هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد علی ناصری بازرس انجمن و عضو شورایعالی دانشگاه بیرجند
دکتر مرتضی بهرام بازرس انجمن و عضو شورایعالی دانشگاه ارومیه
دکتر مجید آروند عضو شورایعالی دانشگاه گیلان
دکتر کریم اسدپور زینالی عضو شورایعالی دانشگاه تبریز
دکتر غلامرضا اسلامپور عضو شورایعالی دانشگاه خوارزمی
دکتر نیلوفر اکبرزاده عضو شورایعالی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر سعید بلالایی عضو شورایعالی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر محمود تاج بخش عضو شورایعالی دانشگاه مازندران
دکتر شهرام تنگستانی نژاد عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان
دکتر سیدحسن زوار موسوی عضو شورایعالی دانشگاه گیلان
دکتر عبداله سلیمی عضو شورایعالی دانشگاه کردستان
دکتر اسماعیل شمس سولاری عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان
دکتر عبدالمحمد عطاران عضو شورایعالی دانشگاه پیام نور واحد تهران
دکتر کاظم کارگشا عضو شورایعالی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
دکتر علیرضا کیاست عضو شورایعالی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر ایرج محمدپور عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان
دکتر احمدرضا مساح بازرس انجمن و عضو شورایعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا
دکتر علی مقاری عضو شورایعالی دانشگاه تهران
دکتر ملک طاهر مقصودلو عضو شورایعالی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر سید مسعود نبوی زاده عضو شورایعالی دانشگاه شیراز
دکتر عیسی یاوری عضو شورایعالی دانشگاه تربیت مدرس

 

اعضای شورایعالی انجمن شیمی ایران منتخب سال ۹۵

 

اعضای شورایعالی

سمت

عضو هیات علمی

عکس

دکتر عباس ترسلی رئیس شورایعالی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر ناهید پوررضا دبیر شورایعالی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مجتبی شمسی پور

رئیس هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر محمد علی زلفی گل دبیر انجمن و نائب رئیس و عضو شورایعالی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر ولی اله میر خانی خزانه دار انجمن و عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان
دکتر عباس افخمی عضو هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر ایرج محمدپور عضو هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان
دکتر مجید مقدم عضو هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان
دکتر سعید بلالایی عضو هیئت مدیره و عضو شورایعالی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر محمد حسین فاطمی بازرس انجمن و عضو شورایعالی دانشگاه مازندران
دکتر احمدرضا مساح بازرس انجمن و عضو شورایعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا
دکتر مجید آروند عضو شورایعالی دانشگاه گیلان
دکتر غلامرضا اسلامپور عضو شورایعالی دانشگاه خوارزمی
دکتر نیلوفر اکبرزاده عضو شورایعالی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر مرتضی بهرام عضو شورایعالی دانشگاه ارومیه
دکتر محمود تاج بخش عضو شورایعالی دانشگاه مازندران
دکتر عبداله سلیمی عضو شورایعالی دانشگاه کردستان
دکتر اسماعیل شمس سولاری عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان
دکتر حسین عشقی عضو شورایعالی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر عبدالمحمد عطاران عضو شورایعالی دانشگاه پیام نور واحد تهران
دکتر کاظم کارگشا عضو شورایعالی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
دکتر بابک کریمی عضو شورایعالی دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
دکتر علیرضا کیاست عضو شورایعالی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر علی مقاری عضو شورایعالی دانشگاه تهران
دکتر ملک طاهر مقصودلو عضو شورایعالی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر محمد علی ناصری عضو شورایعالی دانشگاه بیرجند
دکتر بهرام همتی نژاد عضو شورایعالی دانشگاه شیراز
دکتر عیسی یاوری عضو شورایعالی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهرام یداللهی عضو شورایعالی دانشگاه اصفهان
دکتر یداله یمینی عضو شورایعالی دانشگاه تربیت مدرس