اعضای هیات مدیره پیشین انجمن شیمی ایران

 

از سال  ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱

ردیف

نام و نام خانوادگی هیئت مدیره کنونی

سمت

عکس

۱

دکتر عباس ترسلی

رئیس شورایعالی انجمن

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر شورایعالی انجمن

۳

دکتر مجتبی شمسی پور

رئیس هیئت مدیره

۴

دکتر محمد علی زلفی گل

نائب رئیس انجمن

۵ دکتر مجید مقدم دبیر انجمن

۶

دکتر ولی اله میر خانی

خزانه دار انجمن

۷

دکتر محمدرضا ایروانی مشاور عالی رئیس انجمن

۸

 

دکتر مجتبی باقرزاده

عضو هیئت مدیره

۹

دکتر بابک کریمی

عضو هیئت مدیره

۱۰

دکتر حسین عشقی

عضو هیئت مدیره

۱۱ دکتر محمدعلی ناصری علی البدل هیئت مدیره

۱۲

دکتر یدالله یمینی

علی البدل هیئت مدیره

۱۳ دکتر مرتضی بهرام بازرس انجمن
۱۴ دکتر نیلوفر اکبرزاده بازرس انجمن


از سال  ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹

 

ردیف

نام و نام خانوادگی هیئت مدیره کنونی

سمت

عکس

۱

دکتر عباس ترسلی

رئیس شورایعالی انجمن

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر شورایعالی انجمن

۳

دکتر مجتبی شمسی پور

رئیس هیئت مدیره

۴

دکتر محمد علی زلفی گل

دبیر انجمن و نائب رئیس

۵

دکتر ولی اله میر خانی

خزانه دار انجمن

۶

دکتر محمدرضا ایروانی

مشاور عالی رئیس انجمن

۷

دکتر بابک کریمی

عضو هیئت مدیره

۸

دکتر حسین عشقی

عضو هیئت مدیره

۹

دکتر مجید مقدم

عضو هیئت مدیره

۱۰

دکتر یدالله یمینی

عضو هیئت مدیره

۱۱

دکتر محمدعلی ناصری

بازرس انجمن

۱۲ دکتر مرتضی بهرام بازرس انجمن

 

 

از سال  ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷

 

ردیف

اعضای هیات مدیره

سمت

عکس

۱

دکتر عباس ترسلی

رئیس شورایعالی انجمن

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر شورایعالی انجمن

۳

دکتر مجتبی شمسی پور

رئیس هیئت مدیره

۴

دکتر محمد علی زلفی گل

دبیر انجمن و نائب رئیس

۵

دکتر ولی اله میر خانی

خزانه دار انجمن

۶

دکتر محمدرضا ایروانی

مشاور عالی رئیس انجمن

۷

دکتر عباس افخمی

عضو هیئت مدیره

۸

دکتر ایرج محمدپور

عضو هیئت مدیره

۹

دکتر مجید مقدم

عضو هیئت مدیره

۱۰

دکتر سعید بلالائی

عضو هیئت مدیره

۱۱

دکتر محمد حسین فاطمی

بازرس انجمن

۱۲ دکتر احمد رضا مساح بازرس انجمن

 

 

از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

 

ردیف اعضای هیات مدیره سمت عکس
۱ دکتر عباس ترسلی رئیس شورایعالی انجمن
۲ دکتر ناهید پوررضا دبیر شورایعالی انجمن
۳ دکتر مجتبی شمسی پور رئیس هیات مدیره
۴ دکتر محمدعلی زلفی گل دبیر انجمن وقائم مقام رئیس
۵ دکتر ولی اله میرخانی خزانه دار انجمن
۶ دکتر محمدرضا ایروانی مشاور عالی رئیس انجمن
۷ دکتر عباس افخمی عضو هیات مدیره
۸ دکتر ایرج محمد پور بلترک عضو هیات مدیره
۹ دکتر مجید مقدم عضو هیات مدیره
۱۰ دکتر یداله یمینی عضو هیات مدیره
۱۱ دکتر حسین عشقی بازرس انجمن
۱۲ دکتر بهرام همتی نژاد بازرس انجمن

 

 

از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

 

ردیف

اعضای هیات مدیره

سمت

عکس

۱

دکتر عباس ترسلی

رئیس شورایعالی انجمن

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر شورایعالی انجمن

۳

دکتر مجتبی شمسی پور

رئیس هیات مدیره

۴

دکتر محمد علی زلفی گل

دبیر انجمن وقائم مقام رئیس

۵

دکتر ولی اله میر خانی

خزانه دار انجمن

۶ دکتر محمدرضا ایروانی مشاور عالی رئیس انجمن

۷

دکتر عباس افخمی

عضو هیات مدیره

۸

دکتر محمدرضا سعیدی

عضو هیات مدیره

۹ دکتر میر فضل ا... موسوی عضو هیات مدیره

۱۰

دکتر ایرج محمدپور

عضو هیات مدیره

۱۱

دکتر مجید مقدم

عضو هیات مدیره

۱۲

دکتر محمدرضا حسیندخت

بازرس انجمن

۱۳

دکتر عباسعلی رستمی

بازرس انجمن

 

 

از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

 

ردیف

اعضای هیات مدیره

سمت

عکس

۱

دکتر عباس ترسلی

رئیس شورایعالی انجمن

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر شورایعالی انجمن

۳

دکتر مجتبی شمسی پور

رئیس هیات مدیره

۴

دکتر محمد علی زلفی گل

دبیر انجمن وقائم مقام رئیس

۵

دکتر ولی اله میر خانی

خزانه دار انجمن

۶ دکتر محمدرضا ایروانی مشاور عالی رئیس انجمن

۷

دکتر عباس افخمی

عضو هیات مدیره

۸

دکتر ناصر ایرانپور

عضو هیات مدیره

۹

دکتر ایرج محمدپور

عضو هیات مدیره

۱۰

دکتر مجید مقدم

عضو هیات مدیره

۱۱

دکتر میر فضل ا... موسوی

بازرس انجمن

۱۲

دکتر یداله یمینی

بازرس انجمن

۱۳ دکتر نعمت اله ارشدی نماینده وزارت آموزش و پرورش

 

 

از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

 

ردیف

اعضای هیات مدیره

سمت

عکس

۱

دکتر عباس ترسلی

رئیس شورایعالی انجمن

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر شورایعالی انجمن

۳

دکتر مجتبی شمسی پور

رئیس هیات مدیره

۴

دکتر محمد علی زلفی گل

دبیر انجمن و قائم مقام رئیس

۵

دکتر ولی اله میر خانی

خزانه دار انجمن

۶ دکتر علی اکبر موسوی موحدی مشاور عالی رئیس انجمن

۷

دکتر هوشنگ پرهام

عضو هیات مدیره

۸

دکتر مهدی جلالی هروی

عضو هیات مدیره

۹

دکتر ایرج محمدپور

عضو هیات مدیره

۱۰

دکتر مجید مقدم

عضو هیات مدیره

۱۱ دکتر داود نعمت الهی عضو هیات مدیره
۱۲ دکتر یداله یمینی عضو هیات مدیره
۱۳

دکتر محمد رحیمی زاده

بازرس انجمن

۱۴

دکتر اسماعیل شمس سولاری

بازرس انجمن

 

 

از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

 

ردیف اعضای هیات مدیره سمت عکس
۱ دکتر عباس ترسلی رئیس شورایعالی انجمن
۲ دکتر ناهید پوررضا دبیر شورایعالی انجمن
۳ دکتر مجتبی شمسی پور رئیس هیات مدیره
۴ دکتر محمد علی زلفی گل دبیر انجمن و قائم مقام رئیس
۵ دکتر ولی اله میر خانی خزانه دار انجمن
۶ دکتر هوشنگ پرهام عضو هیات مدیره
۷ دکتر مهدی جلالی هروی عضو هیات مدیره
۸ دکتر ایرج محمدپور عضو هیات مدیره
۹ دکتر مجید مقدم عضو هیات مدیره
۱۰ دکتر داود نعمت الهی عضو هیات مدیره
۱۱ دکتر یداله یمینی عضو هیات مدیره
۱۲ دکتر محمد رحیمی زاده بازرس انجمن
۱۳ دکتر اسماعیل شمس سولاری بازرس انجمن

 

 

از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

 
ردیف اعضای هیات مدیره سمت عکس
۱ دکتر سید حبیب فیروز آبادی رئیس هیات مدیره
۲ دکتر کاظم کارگشا دبیر انجمن و قائم مقام رئیس