لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹)  کمیته تخصصی شیمی آلی انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر کاظم سعیدی

ریاست کمیته

شهید باهنر کرمان

۲

دکتر ایرج محمد پور

دبیر کمیته

اصفهان

۳

دکتر عبدالحمید علیزاده

عضو کمیته

رازی کرمانشاه

۴

دکتر عبدالحمید بامنیری

عضو کمیته

کاشان

۵

دکتر آرش قربانی

عضو کمیته

ایلام

۶

دکتر نادر نوروزی پسیان

عضو کمیته

ارومیه

۷

دکتر عبدالعلی علیزاده

عضو کمیته

تربیت مدرس

۸

دکتر عباسعلی اسماعیلی

عضو کمیته

فردوسی مشهد

۹ دکتر قدسی محمدی زیارانی عضو کمیته الزهراء
۱۰ دکترسیده  مونا حسینی سروری عضو علی البدل شیراز
۱۱ دکتر حمیدرضا شاطریان عضو علی البدل سیستان و بلوچستان