دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر محمد زمان کسائی

رئیس کمیته

تربیت مدرس

۲

دکتر ایرج محمد پور

دبیر کمیته

اصفهان

۳

دکتر عبدالحمید بامنیری

عضو کمیته

کاشان

۴

دکتر کیومرث بهرامی

عضو کمیته

رازی کرمانشاه

۵

دکتر رحمان حسین زاده

عضو کمیته

مازندران

۶

دکتر مختار علی نیا

عضو کمیته

زنجان

-----

۷

دکتر آرش قربانی

عضو کمیته

ایلام

۸ دکتر قدسی محمدی زیارانی عضو کمیته الزهرا
۹ دکتر برهمن موثق عضو کمیته خواجه نصیرالدین طوسی

۱۰

دکتر محمد علی ناصری

عضو کمیته

بیرجند