دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر محمد زمان کسائی

رئیس کمیته

تربیت مدرس

۲

دکتر ایرج محمد پور

دبیر کمیته

اصفهان

۳

دکتر عبدالحمید بامنیری

عضو کمیته

کاشان

۴

دکتر بابک کبودین

عضو کمیته

دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۵

دکتر محمود تاج بخش

عضو کمیته

مازندران

۶

دکتر حمید رضا شاطریان

عضو کمیته

سیستان و بلوچستان

۷

دکتر کیومرث بهرامی

عضو کمیته

رازی کرمانشاه

۸

دکتر محمد علی ناصری

عضو کمیته

بیرجند