لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته تخصصی شیمی آلی انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر کاظم سعیدی

ریاست کمیته

شهید باهنر کرمان

۲

دکتر ایرج محمد پور

دبیر کمیته

اصفهان

۳

دکتر ایوب بازگیر

عضو کمیته

شهید بهشتی

۴

دکتر عبدالحمید بامنیری

عضو کمیته

کاشان

۵

دکتر بابک کبودین

عضو کمیته

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۶

دکتر علیرضا کیاست

عضو کمیته

شهید چمران اهواز

۷

دکتر شادپور ملک پور

عضو کمیته

صنعتی اصفهان

۸

دکتر خدابخش نیکنام

عضو کمیته

خلیج فارس