«در پایان هر کارگاه برای شرکت کنندگان، گواهی شرکت در کارگاه مربوطه صادر می شود»