کارگاه های آموزشی همزمان بابرگزاری چهارمین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

کارگاه های آموزشی همزمان بابرگزاری چهارمین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
۹ و ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲
دانشگاه علم و صنعت ایران

کارگاه بررسی جذب فیزیکی و شیمیایی سطح مواد نانوساختار و کاتالیستها

 سرفصل مطالب:

• جذب سطحی و تاریخچه آن
• جذب فیزیکی و جذب شیمیایی
• انواع ایزوترمهای جذب
• تکنیکهای اندازه گیری جذب
• روشهای اندازه گیری مساحت سطح ویژه(..,plot-t ,Langmuir ,BET)
• روشهای اندازه گیری توزیع حفرات
• اندازه گیری حجم حفرات
• تکنیکهای متداول بررسی جذب شیمیایی کاتالیستها و کاربرد آنها
• روش chemisorption pulse جهت تعیین نرخ توزیع فلزات روی سطح کاتالیست
• روش TPD جهت تعیین اسیدیته یا بازیسیته کاتالیست
• روش TPR/TPO جهت تعیین ظرفیت اکسایش و کاهش کاتالیست

•Adsorption phenomena and its history
• Physisorption and Chemisorption
• Classification of isotherms
• Adsorption measurement technique
• Analysis methods of Specific surface area (BET, Langmuir, t-plot,…)
• Analysis methods of pore size distribution
• Pore volume analysis
• Common techniques for evaluation of chemisorption of catalysts and their application
• Pulse Chemisorption to determine the metal dispersion rate
• Temperature Program Desorption (TPD)To determine the surface acidity/basicity of solid catalyst
• Temperature Program Oxidation (TPO)/ Temperature Program Reduction (TPR) to determine Oxidation/Reduction Capacity of catalyst

کارگاه مروری بر فناوریهای نوین کاتالیستهای پایه غربال مولکولی

 سرفصل مطالب:

 • مروری بر روش های سنتز و تولید
 •  کاربرد های صنعتی
• مطالعه بازار و اهمیت اقتصادی


کارگاه تئوری و عملی اسپکتروسکوپی رامان

 سرفصل مطالب:

•مبانی روش طیف سنجی رامان
•انواع مکانیزم های تقویت سیگنال روش طیف سنجی رامان
•کاربرد های مختلف روش طیف سنجی رامان

طیف گیری از نمونه های مختلف :
• شیمیایی
 • صنایع غذایی
•   داروسازی
•  گوهرشناسی
• نانو 

 ۳ ساعت کارگاه تئوری عملی اسپکتروسکوپی رامان
همراه با گواهی دوزبانه