کتابچه راهنمای کنفرانس، برنامه زمانبندی سخنرانی ها و پوسترها را می توانید از لینک های زیر مشاهده کنید:

کتابچه راهنمای کنفرانس و برنامه زمانبندی سخنرانی ها

برنامه زمانبندی پوسترها

برنامه زمانبندی کارگاه ها