کارگاه های آموزشی همزمان با برگزاری بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

کارگاه های آموزشی همزمان با برگزاری بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
۳-۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
دانشگاه زنجان