انجمن شیمی دانشگاه صنعتی قوچان و دانشگاه ادلاید استرالیا با همکاری انجمن شیمی ایران برگزار می کنند:

 

 وبینار علمی با عنوان:

The electrolytic Zn–MnO2 battery and strategies for improving its electrochemical performance

 

سخنران مدعو:   Dr. Fangxi Xie

Centre for Materials in Energy and Catalysis, University of Adelaide, Australia

 

لینک برگزاری:

https://webinar2.qiet.ac.ir/talk