انجمن علمی شیمی دانشگاه جیرفت با همکاری انجمن شیمی ایران و به مناسبت سال جهانی علوم پایه برگزار می نماید:

 

 وبینار علمی با موضوع: *« مهارتهای شغلی مورد نیاز در صنایع دارویی و غذایی و لزوم بازنگری در رشته شیمی»*

 سخنران مدعو: *جناب آقای پروفسور سعید نوجوان* دانشیار شیمی تجزیه و عضو محترم هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

زمان: چهارشنبه مورخ  ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱  ساعت ۱۸:۱۵
 

 لینک حضور در وبینار:

http://online.ujiroft.ac.ir/rnju9285jg3z